ZDROWIE PUBLICZNE

alt

ZDROWIE PUBLICZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Studia I stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE skierowane są do osób, które w przyszłości chciałaby znaleźć zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.
Zdrowie publiczne jest kierunkiem międzyobszarowym, integrującym nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej. Podczas studiów o profilu ogólnoakademickim można zdobyć wiedzę na temat prowadzenia i inicjowania działań zmierzających do zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promowania zdrowia.

Po I roku studenci mają do wyboru następujące ścieżki kształcenia:

  • Zdrowie Środowiskowe
  • Cyfrowe Zdrowie
     

punkty ECTS - 180

 

Studenci kierunku zdrowie publiczne odbywają praktyki po I oraz po II roku studiów w łącznym wymiarze 275 godzin dydaktycznych w instytucjach i firmach związanych ze zdrowiem publicznym i ochroną zdrowia.

Limit miejsc

150 w 2022 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Rozumieją podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata.

Absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy w:

  • europejskich i światowych instytucjach, np. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament
  • administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia
  • administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta
  • jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
  • państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych
  • firmach farmaceutycznych
Progi punktowe

80,4 pkt. w 2022 r.

Nauka