ZDROWIE PUBLICZNE

alt

ZDROWIE PUBLICZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

 1. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,7)
 2. chemia albo biologia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny
  chemia, biologia: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
  matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4); poziom podstawowy (mnożnik x 0,98)
 3. dowolny przedmiot dodatkowy inny niż w pkt 1 i 2 *- egzamin pisemny     
  historia, geografia, wiedza o społeczeństwie: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
  pozostałe przedmioty dodatkowe: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

* Określony język obcy nowożytny może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz. Kandydat nie może określić w aplikacji tego samego języka jako języka obcego nowożytnego oraz jako dowolnego przedmiotu dodatkowego w pkt 3 na poziomie rozszerzonym.
 

Studia I stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE skierowane są do osób, które w przyszłości chciałaby znaleźć zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.
Zdrowie publiczne jest kierunkiem międzyobszarowym, integrującym nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej. Podczas studiów o profilu ogólnoakademickim można zdobyć wiedzę na temat prowadzenia i inicjowania działań zmierzających do zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promowania zdrowia.

Po I roku studenci mają do wyboru następujące ścieżki kształcenia:

 • Zdrowie Środowiskowe
 • Cyfrowe Zdrowie
   

punkty ECTS - 180

 

Studenci kierunku zdrowie publiczne odbywają praktyki po I oraz po II roku studiów w łącznym wymiarze 275 godzin dydaktycznych w instytucjach i firmach związanych ze zdrowiem publicznym i ochroną zdrowia.

Limit miejsc

150 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Rozumieją podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata.

Absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy w:

 • europejskich i światowych instytucjach, np. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament
 • administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia
 • administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta
 • jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
 • państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych
 • firmach farmaceutycznych
Progi punktowe

93,6 pkt. w 2023 r.

Nauka