ZDROWIE PUBLICZNE

alt

ZDROWIE PUBLICZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia II stopnia niestacjonarne

studia trwają 1 rok i 6 miesięcy

O kierunku

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE skierowane są do osób, które w przyszłości chciałaby znaleźć zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

Zdrowie publiczne jest kierunkiem międzyobszarowym, integrującym nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej. Podczas studiów, o profilu ogólnoakademickim, można zdobyć wiedzę na temat prowadzenia i inicjowania działań zmierzających do zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promowania zdrowia.

 

punkty ECTS: 120

 

Studia II stopnia na tym kierunku kształcą specjalistów posiadających kompetencje niezbędne do:

 • kształtowania polityki zdrowotnej
 • planowania, wdrożenia, monitorowania oraz oceny skuteczności działań prozdrowotnych
 • posiadających podstawowe umiejętności zarządzania niezbędnymi do realizacji polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji rządowych, samorządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia

Studenci odbywają praktyki po I roku studiów w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, w instytucjach i firmach związanych ze zdrowiem publicznym i ochroną zdrowia.

Limit miejsc

90

Po studiach

Absolwenci kierunku Zdrowie publiczne II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Mają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w profilaktyce i ochronie zdrowia, w zakresie opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.
Absolwenci mają umiejętności rozpoznawania problemów zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata oraz podejmowania decyzji w zakresie zadań ochrony zdrowia, jak i profilaktyki zdrowotnej różnych instytucji.

Absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy w:

 • europejskich i światowych instytucjach
 • administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia
 • jednostkach administracji publicznej zajmujących się problematyką zdrowia i zdrowiem publicznym
 • administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta
 • jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
 • jednostkach nadzoru sanitarnego, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • jednostkach działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych
 • instytucjach ochrony i kontroli środowiska
 • firmach farmaceutycznych
Progi punktowe

25 pkt. w 2020

Nauka