ZDROWIE PUBLICZNE

alt

ZDROWIE PUBLICZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia II stopnia stacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne lub absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich innego kierunku. 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

 • Wynik ukończenia studiów - maksymalnie 70 pkt. 

 • Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Czynny udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne) - maksymalnie 6 pkt. 

 • Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych - maksymalnie 4 pkt. 

 • Udział w szkoleniach/kursach/projektach - maksymalnie 4 pkt. 

 • Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem - maksymalnie 4 pkt.

 

Studia skierowane są do osób, które w przyszłości chciałaby znaleźć zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach i jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

Zdrowie publiczne jest kierunkiem międzyobszarowym. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych. Podczas studiów, o profilu ogólnoakademickim, można zdobyć wiedzę na temat prowadzenia i inicjowania działań zmierzających do zapobiegania chorobom, przedłużenia życia i promowania zdrowia.

Studia II stopnia na tym kierunku kształcą specjalistów posiadających kompetencje niezbędne do:

 • kształtowania polityki zdrowotnej
 • planowania, wdrożenia, monitorowania oraz oceny skuteczności działań prozdrowotnych
 • posiadających podstawowe umiejętności zarządzania niezbędnymi do realizacji polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji rządowych, samorządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia

 

punkty ECTS: 90
 

Na studiach stacjonarnych II stopnia prowadzone są trzy ścieżki kształcenia, które są dostępne dla studentów do wyboru pod koniec I roku studiów:

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Badania kliniczne i ocena technologii medycznych 
 • Profilaktyk        

Studenci odbywają praktyki po I roku studiów w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, w instytucjach i firmach związanych ze zdrowiem publicznym i ochroną zdrowia.

Limit miejsc

140 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku Zdrowie publiczne II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Mają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w profilaktyce i ochronie zdrowia, w zakresie opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.
Absolwenci mają umiejętności rozpoznawania problemów zdrowia publicznego, systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, krajów Unii Europejskiej i świata oraz podejmowania decyzji w zakresie zadań ochrony zdrowia, jak i profilaktyki zdrowotnej różnych instytucji.

Absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy w:

 • europejskich i światowych instytucjach
 • administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia
 • jednostkach administracji publicznej zajmujących się problematyką zdrowia i zdrowiem publicznym
 • administracji samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta
 • jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
 • jednostkach nadzoru sanitarnego, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • jednostkach działających w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego,
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych
 • instytucjach ochrony i kontroli środowiska
 • firmach farmaceutycznych
Progi punktowe

23 pkt. w 2023 r.

Nauka