TECHNIKI DENTYSTYCZNE

alt

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

  1. biologia - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  2. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  3. fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia albo matematyka - egzamin pisemny
    fizyka i astronomia, fizyka, chemia: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)  
    matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,7)                                                                                                                                    

Studia przygotowują studentów do zawodu technika dentystycznego, w tym do wykonywanie i napraw wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.

Studia te mają charakter praktyczny. W trakcie zajęć warsztatowych (ćwiczeń i stażu zawodowego) studenci nabywają umiejętności w zakresie: rysowania, modelowania i odwzorowywania anatomicznych kształtów zębów i elementów protez, posługiwania się mikroskopem świetlnym, wykonywania oraz napraw stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych, protez nietypowych, epitez, stałych i zdejmowanych aparatów ortodon-tycznych, szyn chirurgicznych oraz właściwego doboru materiałów do ich wykonania.

Ponadto zdobywają umiejętności wykonywania uzupełnień protetycznych przy wykorzystaniu technologii CAD CAM, rozpoznawania najczęstszych błędów popełnianych przy wykonaniu i naprawach prac protetycznych, ortodontycznych, epitez i szyn oraz stosowania metod ich unikania.
 

punkty ECTS - 180
 

Ważnym elementem kształcenia na kierunku techniki dentystyczne jest umiejętność pracy w zespole stomatologicznym, komunikowania się z klientem i otoczeniem, korzystania z technik informacyjnych, z systemów komputerowych potrzebnych do pracy zawodowej, prowadzenia dokumentacji swojej działalności, zasad dot. założenia pracowni techniki dentystycznej oraz zorganizowania w niej pracy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów obejmuje również zajęcia teoretyczne (wykłady i seminaria), podczas których studenci nabywają m. in. wiedzę z zakresu: anatomii i histologii, fizjologii układu stomatognatycznego, zasad projektowania protez i aparatów ortodontycznych, nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych do ich wykonywania oraz prawnych i etycznych uwarunkowań zawodu. Studia te kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej.

Po I i II roku nauki studenci zobowiązani są do odbycia stażu zawodowego w wymiarze 6 tygodni (240 godzin) oraz 12 tygodni (480 godzin) w trakcie 6 semestru w pracowniach techniki dentystycznej.

Limit miejsc

30 w 2023 r.

Po studiach

Licencjonowany technik dentystyczny przygotowany jest do wykonywania pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej i pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Może podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia. 

Progi punktowe

202,8 pkt. w 2023 r.

techniki dentystyczne