RATOWNICTWO MEDYCZNE

alt

RATOWNICTWO MEDYCZNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia

 1. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
 2. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
  wiedza o społeczeństwie: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

RATOWNICTWO MEDYCZNE to kierunek łączący wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Studia o charakterze praktycznym, przygotowują specjalistów do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

Studenci realizują kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), którego ukończenie daje możliwość do wykonywania zadań ratowników w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Studenci kierunku ratownictwo medyczne zdobywają nowoczesną wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne, doskonalą kwalifikacje w pracowniach symulacji wysokiej wierności, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia. W nauczaniu wykorzystywany jest e-learning a najzdolniejsi studenci mogą korzystać z formy tutoringu, peer-tutoringu oraz programu mentoringowego.
 

punkty ECTS: 180

 

Zajęcia na kierunku ratownictwo medyczne odbywają się w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznych w Warszawie: Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Zespołach Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS w Siedlcach, w Szpitalu Międzyleskim oraz w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR).
Podczas studiów organizowane są również obozy szkoleniowe w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR).

WUM  jest jedyną uczelnią w Polsce (oraz jedną z nielicznych w Europie) z certyfikowanym ośrodkiem NAEMT–u (National Association of Emergency Medical Technicians), który  może prowadzić ćwiczenia z zakresu TCCC (Tactical Combat Casualty Care), TECC (Tactical Emergency Casualty Care) oraz PHTLS (Prehospital Trauma Life Support. Zakład Ratownictwa Medycznego posiada certyfikację Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego na prowadzenie kursów z BLS, ACLS i PALS.

Egzamin dyplomowy kończący studia na kierunku ratownictwo medyczne składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna to symulacja sprawdzająca znajomość algorytmów i procedur ALS

Limit miejsc

74 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne posiada wiedzę i umiejętności pozwalające podjąć zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, a także na oddziałach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zadania zawodowe absolwenta kierunku Ratownictwo medyczne obejmują także zajęcia szkoleniowe w pracowniach dydaktyczno-naukowych, laboratoriach i specjalistycznych pomieszczeniach dydaktycznych.

Są przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakłady opieki zdrowotnej
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • zespołach ratownictwa medycznego
 • stacjach pogotowia ratunkowego
 • specjalistycznych służbach ratowniczych
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego
 • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (policji, straży pożarnej, wojsku, straży granicznej lotnictwie)
 • organizacjach ratowniczych (PCK, WOPR, GOPR)
 • dyspozytorniach medycznych
 • ośrodkach szkoleniowych
 • oraz na stanowisku koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych
Progi punktowe

138 pkt. w 2023 r.

Pierwsza pomoc nauka