POŁOŻNICTWO

alt

POŁOŻNICTWO

POŁOŻNICTWO

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu położnictwa i ogólną z zakresu innych nauk medycznych, a same studia mają charakter praktyczny.

Praktyki zawodowe obejmują: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, neonatologię i opieka neonatologiczna, położnictwo i opiekę położniczą, pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgię, ginekologię i opiekę ginekologiczną, psychiatrię, anestezjologię i stany zagrożenia życia oraz podstawową opiekę zdrowotną.

 

punkty ECTS: 180

 

Doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach poprzedzone jest kształceniem w położniczych i pielęgniarskich pracowniach symulacji. Kształcenie praktyczne odbywa się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, oddziałach patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej, oddziałach internistycznych, chirurgicznych, pediatrycznych w szpitalach klinicznych, wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej i środowiskowej oraz w szkołach rodzenia.

Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Limit miejsc

144 w 2022 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku położnictwo posiadają specjalistyczną wiedzę między innymi w zakresie profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu oraz chorej ginekologicznie. Mają umiejętność rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny, a także kompetencje, aby sprawować opiekę nad matką i noworodkiem.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po studiach pierwszego stopnia student może wystąpić o prawo wykonywania zawodu położnej.

Są przygotowani do pracy w:

  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały położnicze, ginekologiczne i neonatologiczne, niemowlęce, patologii noworodka, patologii ciąży, chirurgii noworodka)
  • szpitalach
  • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
  • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • ośrodkach położniczej opieki domowej
  • szkołach rodzenia
Progi punktowe

145,2 pkt. w 2022 r.

położnictwo