LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

alt

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Studia II stopnia stacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Studia skierowane do absolwentów studiów l stopnia kierunku/specjalności logopedia ogólna i kliniczna albo logopedia oraz absolwentów studiów I stopnia kierunku/specjalności audiofonologia z protetyką słuchu albo audiofonologia, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe umiejętności.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie: 

 1. Średniej arytmetycznej oceny wszystkich ocen z egzaminów (bez egzaminu dyplomowego i bez pracy dyplomowej) za 3 lata studiów I stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku; 

W przypadku, gdy średnia z ukończenia studiów nie jest wpisana do suplementu dyplomu obowiązuje dokument z dziekanatu uczelni potwierdzający wprowadzone dane;  

2. Sprawdzianu predyspozycji, na który składają się: 
- Swobodna rozmowa z Kandydatem; 
- Czytanie przez Kandydata krótkiego tekstu; 
- Wymawianie zgłosek 

Kryteria oceniania:

 • Wymowa: 
  a) ocena ogólna 
  b) ocena szczegółowa wymowy 

 • Umiejętności: 
  a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];  

Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia. 

 

punkty ECTS - 120

 

Studia mają charakter ogólnoakademicki i zawodowy. Kończą się obroną pracy magisterskiej. Student studiów II stopnia poszerza wiedzę nabytą wcześniej na studiach I stopnia w zakresie badań nad zaburzeniami mowy i języka. W tym celu zdobywa rozwija umiejętności z zakresu językoznawstwa, w tym m.in. kultury języka i etykiety językowej, opisu systemu językowego (gramatycznego i semantycznego), komunikacji językowej i alternatywnej; psycholingwistyki: psycholingwistycznych aspektów komunikacji językowej i zaburzeń; logopedii: diagnozy i terapii zaburzeń mowy o podłożu psychologicznym i/lub neurologicznym, diagnozy i terapii dysfagii, rehabilitacji głosu pacjentów po laryngektomii i medycznych podstaw logopedii.

W trakcie nauki studenci realizują praktyki logopedyczno-pedagogiczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.)

Limit miejsc

35 w 2023 r.

Po studiach

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna jest przygotowany do pracy jako logopeda w placówkach oświatowych oraz jednostkach systemu ochrony zdrowia i poradnictwa zajmujących się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią logopedyczną.

Może podjąć zatrudnienie:

 • w placówkach oświatowych takich jak: przedszkola, szkoły, poradnie społeczno-zawodowe
 • w gabinetach logopedycznych
 • w placówkach ochrony zdrowia np. oddziałach neurologii, rehabilitacji neurologicznej, otolaryngologii, oddziałach neonatologii (uczestniczących w Programie Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu dla Noworodków), ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu
Progi punktowe

3,5 pkt. w 2023 r.

logopedia-ogolna-i-kliniczna