LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

alt

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Studia skierowane są do osób cechujących się wzorcową wymową, wysoką kulturą języka oraz umiejętnością nawiązywania kontaktów. W kręgu zainteresowań kandydatów na te studia powinna znajdować się praca z osobami z różnymi zaburzeniami systemu językowego, mowy, głosu czy funkcji połykania.

Studia te mają charakter ogólnoakademicki i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i medycznych. Zajęcia odbywają się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

 

punkty ECTS - 180

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu: medycyny, lingwistyki, psychologii, pedagogiki oraz logopedii, przygotowujące do diagnozy i terapii różnego rodzaju zaburzeń mowy. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.

W trakcie nauki studenci realizują praktyki pedagogiczne oraz logopedyczno-pedagogiczne w wymiarze 225 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Limit miejsc

35 w 2022 r.

Po studiach

Absolwent kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna posiada wiedzę na temat naukowych podstaw funkcjonowania narządów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu mowy i głosu. Zna metody diagnostyki i rehabilitacji logopedycznej i potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów leżących w zakresie działań kompetencji logopedy klinicznego.
Posiada wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej, kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem może ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

  • placówkach systemu zdrowia i poradnictwa zajmujących się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią logopedyczną
  • przedszkolach
  • szkołach podstawowych i szkołach integracyjnych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych)
  • gabinetach specjalistycznych
Progi punktowe

133 pkt. w 2022 r.

logopedia-ogolna-i-kliniczna