LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

alt

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

 1. język polski - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,8)
 2. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
 3. dowolny przedmiot dodatkowy* - egzamin pisemny
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
  pozostałe przedmioty dodatkowe: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  * Język polski lub określony język obcy nowożytny może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz. Kandydat nie może wybrać w aplikacji tego samego języka jako dowolnego przedmiotu dodatkowego.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie: 

 1. kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu niewerbalnego, warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
 2. kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność), spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
 3. posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.

Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania na studia.
 

Studia skierowane są do osób cechujących się wzorcową wymową, wysoką kulturą języka oraz umiejętnością nawiązywania kontaktów. W kręgu zainteresowań kandydatów na te studia powinna znajdować się praca z osobami z różnymi zaburzeniami systemu językowego, mowy, głosu czy funkcji połykania.

Studia te mają charakter ogólnoakademicki i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i medycznych. Zajęcia odbywają się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

 

punkty ECTS - 180

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu: medycyny, lingwistyki, psychologii, pedagogiki oraz logopedii, przygotowujące do diagnozy i terapii różnego rodzaju zaburzeń mowy. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.

W trakcie nauki studenci realizują praktyki pedagogiczne oraz logopedyczno-pedagogiczne w wymiarze 225 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Limit miejsc

35 w 2023 r.

Po studiach

Absolwent kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna posiada wiedzę na temat naukowych podstaw funkcjonowania narządów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu mowy i głosu. Zna metody diagnostyki i rehabilitacji logopedycznej i potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów leżących w zakresie działań kompetencji logopedy klinicznego.
Posiada wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej, kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem może ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach systemu zdrowia i poradnictwa zajmujących się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią logopedyczną
 • przedszkolach
 • szkołach podstawowych i szkołach integracyjnych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych)
 • gabinetach specjalistycznych
Progi punktowe

180 pkt. w 2023 r.

logopedia-ogolna-i-kliniczna