KIERUNEK LEKARSKI

alt

KIERUNEK LEKARSKI

KIERUNEK LEKARSKI

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

studia trwają 6 lat

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

 1. biologia - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
 2. chemia - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
 3. fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny
  fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,5)

Kierunek lekarski to właściwy wybór dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu biologii, chemii, fizyki i medycyny oraz chcą zdobyć niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, aby w przyszłości wykonywać zawód lekarza. To dobry wybór dla osób pracowitych, odpowiedzialnych, szanujących normy etyczne, gotowych do nieustannego pogłębiania wiedzy, jak również poświęcenia w ochronie zdrowia ludzkiego.
 

punkty ECTS - 364

 

Program kształcenia na kierunku lekarskim koncentruje się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej, w tym zasad komunikacji i współpracy z pacjentem oraz pracy w zespole.
Student kierunku lekarskiego zdobywa wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne z zakresu:

 • nauk morfologicznych (anatomia prawidłowa, histologia z embriologią)
 • naukowych podstaw medycyny (biofizyka, podstawy biologii molekularnej, biochemii z elementami chemii, fizjologii z patofizjologią, cytofizjologii, metodologii badań naukowych, statystyki i informatyki)
 • nauk przedklinicznych (genetyki, mikrobiologii, immunologii, farmakologii i toksykologii, patomorfologii, onkogenetyki, parazytologii)
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu (psychologii medycznej, komunikacji medycznej, etyki lekarskiej z elementami filozofii, historii medycyny, języka łacińskiego w medycynie, języka obcego w medycynie)
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwalają na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi, takimi jak: pediatria, neonatologia, choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, chirurgia, chirurgia dziecięca, neurochirurgia, ginekologia i położnictwo, onkologia, transplantologia, ortopedia i traumatologia, radiologia, medycyna nuklearna, medycyna paliatywna, okulistyka, laryngologia, dermatologia i wenerologia, rehabilitacja
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne i medycyna sądowa)
   

Na VI roku studenci mają praktyczne zajęcia kliniczne.
Praktyki zawodowe to ważny element studiów lekarskich. Program obejmuje wakacyjne praktyki w wymiarze 20 tygodni, które odbywają się po każdym roku studiów (lata I-V). Dodatkowymi zajęciami obowiązkowymi są przedmioty do wyboru oraz wychowanie fizyczne.

Limit miejsc

550 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku lekarskiego w WUM bez trudności znajdują zatrudnienie, ponieważ posiadają gruntowną wiedzę i wysokie kompetencje do wykonywania zawodu lekarza. Są bardzo dobrze przygotowani do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego wynik jest jednym z kryteriów w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, rozwijać karierę naukową na studiach doktoranckich, ubiegać się o stopień naukowy doktora nauk, a także zdobywać nowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach zawodowych.

Absolwenci kierunku lekarskiego znajdują zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • świadcząc usługi medyczne szpitalne i ambulatoryjne o różnym poziomie referencyjności
 • uczelniach medycznych
 • instytutach naukowych i badawczych
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • jednostkach zajmujących się orzecznictwem i nadzorem sanitarnym
Progi punktowe

237,2 pkt. (w tym 87 z biologii) w 2023 r.

kierunek lekarski