HIGIENA STOMATOLOGICZNA

alt

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

  1. język polski - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  2. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  3. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie albo matematyka – egzamin pisemny
    biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
    matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,7)

Studia przygotowują studenta do pełnienia roli członka zespołu stomatologicznego oraz do prowadzenia badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Program zajęć obejmuje zakres nauk podstawowych np. anatomię, histologię z embriologią i podstawy immunologii oraz zakres bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się w praktyce, jak wygląda organizacja pracy placówki stomatologicznej, prowadzenie dokumentacji medycznej, realizacja zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia. Student w toku studiów poznaje zasady przygotowania stanowiska pracy w gabinecie, w którym udzielane są świadczenia w zakresie wszystkich specjalności stomatologicznych, poznaje obsługę odpowiedniego sprzętu i aparatury oraz wdraża się w prowadzenie działalności administracyjnej.
 

punkty ECTS - 180

 

Ważnym elementem szkolenia jest nabywanie umiejętności wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty takich jak: wstępne badanie kliniczne, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, zabiegi profilaktyczne typu lakowanie zębów czy aplikacja preparatów fluorowych. W czasie studiów istotne jest również zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i etyki oraz kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie studentów odbywa się w najnowocześniejszym w Polsce obiekcie, jakim jest Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM, zlokalizowane na terenie Kampusu Banacha.

Po zakończeniu I i II roku studiów, studenta obowiązuje odbycie czterotygodniowej praktyki wakacyjnej, w wybranej placówce medycznej, zaakceptowanej przez władze wydziału.

Limit miejsc

30 w 2023 r.

Po studiach

Absolwent kierunku higiena stomatologiczna może podjąć zatrudnienie:

  • jako członek zespołu stomatologicznego w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • w prywatnych gabinetach dentystycznych,
  • w gabinetach profilaktyki zdrowotnej dedykowanych uczniom szkół różnego szczebla

Osoba, która ukończyła studia na kierunku higiena stomatologiczna może również podjąć studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Progi punktowe

208,1 pkt. w 20232 r.

higiena stomatologiczna