FIZJOTERAPIA

alt

FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

studia trwają 5 lat

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

 1. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
 2. biologia - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
 3. fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia albo matematyka - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

Studia na fizjoterapii skierowane są do osób, które interesują się naukami medycznymi, lubią bliski kontakt z drugim człowiekiem, są empatyczne, życzliwe, sprawne fizycznie, odporne emocjonalnie i jednocześnie chciałyby pracować w zespołach złożonych z reprezentantów różnych dyscyplin medycznych. Nauka na tym kierunku ma charakter praktyczny.

Podczas studiów można uzyskać wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

 • kształtowania, utrzymywania i przywracania sprawności i wydolności, utraconych lub obniżonych na skutek chorób lub urazów
 • teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii
 • umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej

W programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia zajęcia połączone są w następujące grupy:

 • biomedyczne podstawy fizjoterapii
 • nauki ogólne
 • podstaw fizjoterapii
 • fizjoterapia kliniczna
 • metodologia badań naukowych
 • praktyk fizjoterapeutycznych
   

punkty ECTS - 300
 

Praktyki studenckie rozpoczynają się na II roku, od fizykoterapii i kinezyterapii (asystowanie) - w wymiarze 150 godz., a po II roku wymagane jest zaliczenie praktyk wakacyjnych (300 godz.).

W trakcie III i IV roku studenci odbywają praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (100 godz. na każdym roku), a po III roku, praktykę profilowaną – wybieralną (200 godz. po każdym roku).

Praktyki na V roku (510 godz.):

 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w medycynie sportowej  
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w ortopedii i traumatologii
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w reumatologii    
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w kardiologii         
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w chorobach wewnętrznych i geriatrii     
 • Fizjoterapia kliniczna – praktyka w pediatrii
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w neurologii
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w neurochirurgii
 • Fizjoterapia kliniczna - praktyka w psychiatrii      
 • Fizjoterapia praktyka w lecznictwie otwartym                    

Praktyki organizowane są w odpowiednio wyposażonych pracowniach uczelni lub współpracujących instytucji (w miejscach gdzie wykonywana jest działalność lecznicza, w pracowniach protetycznych, prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego, protetyki, ortoprotetyki oraz w salach gimnastycznych).

Limit miejsc

150 w 2023 r.

Po studiach

Naukę na kierunku fizjoterapia można kontynuować na studiach doktoranckich lub w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu fizjoterapii czy szkoleń specjalizacyjnych, kursów i szkoleń.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich uzyskuje przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Absolwent uzyskuje wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • uzdrowiskach, zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach i domach opieki,
 • poradniach i zakładach pracy chronionej,
 • ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich,
 • gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa Wellness,
 • jednostkach badawczych,
 • szkolnictwie wyższym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
Progi punktowe

206 pkt. w 2023 r.

Fizjoterapia