ELEKTRORADIOLOGIA

alt

ELEKTRORADIOLOGIA

ELEKTRORADIOLOGIA

Studia II stopnia niestacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunku elektroradiologia.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie: 

  1.  Wyniku egzaminu wstępnego (test 50 pytań) - maksymalnie 50 pkt  
  2. Kryteriów dodatkowych (udokumentowanych) - maksymalnie 5 pkt: - referat/plakat na konferencji naukowej (kopia) - 2 pkt; - publikacja w czasopiśmie naukowym/zawodowym (kopia) - 3 pkt

 

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce elektroradiologicznej, poznają naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod diagnostycznych, zyskują umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz sposobu przygotowania pacjenta do badań.
 

punkty ECTS - 120

Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra oraz umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach III stopnia lub podyplomowych.

Limit miejsc

25 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, zna naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod diagnostycznych, potrafi je zastosować przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony diagnostycznej, potrafi przygotować pacjenta i aparaturę do badań.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku elektroradiologia, są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach radiologii, radioterapii, diagnostyki izotopowej, elektrodiagnostyki w placówkach opieki zdrowotnej lub jednostkach naukowo-badawczych, gdzie mogą:

  • kontrolować i obsługiwać aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu)
  • oceniać zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowywać je do konsultacji przez lekarza.
  • samodzielnie lub we współpracy z lekarzem, przygotowywać i wykonywać badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne, a następnie opracowywać wyniki badań
  • obsługiwać lub nadzorować użytkowanie i konserwacje aparatury radio-diagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej
  • sprawować nadzór merytoryczny nad technikami i licencjatami elektroradiologii
  • oceniać wartość techniczną i medyczną wykorzystywanego sprzętu.

 

Progi punktowe

28 pkt. w 2023 r.

Elektroradiologia