ELEKTRORADIOLOGIA

alt

ELEKTRORADIOLOGIA

ELEKTRORADIOLOGIA

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Studia mają charakter zawodowy, skoncentrowane są na praktycznej stronie kształcenia.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce elektroradiologicznej, poznają naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod diagnostycznych, zyskują umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej oraz sposobu przygotowania pacjenta do badań.
 

punkty ECTS - 180

Limit miejsc

40 w 2022 r.

Po studiach

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu elektroradiologa ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy klinicznej.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku elektroradiologia, są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach radiologii, radioterapii, diagnostyki izotopowej, elektrodiagnostyki w placówkach opieki zdrowotnej lub jednostkach naukowo-badawczych, gdzie mogą:

  • kontrolować i obsługiwać aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu)
  • oceniać zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowywać je do konsultacji przez lekarza.
  • samodzielnie lub we współpracy z lekarzem, przygotowywać i wykonywać badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne, a następnie opracowywać wyniki badań
  • obsługiwać lub nadzorować użytkowanie i konserwacje aparatury radio-diagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej
  • oceniać wartość techniczną i medyczną wykorzystywanego sprzętu
Progi punktowe

210 pkt. w 2022 r.

Elektroradiologia