DIETETYKA

alt

DIETETYKA

DIETETYKA

Studia II stopnia niestacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia kierunku dietetyka. Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

 • Wynik ukończenia studiów - maksymalnie 70 pkt. 

 • Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Czynny udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne) - maksymalnie 6 pkt. 

 • Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych - maksymalnie 4 pkt. 

 • Udział w szkoleniach/kursach/projektach - maksymalnie 4 pkt. 

 • Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem - maksymalnie 4 pkt.

Studia II stopnia niestacjonarne na kierunku DIETETYKA oparte są na autorskim programie, dostosowanym do standardów europejskich i zgodnym z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanym przez The European Federation of the Associations of Dietetitians. 

Przedmioty realizowane podczas studiów podzielone są na pięć bloków tematycznych: przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe, praktyki zawodowe i przedmioty do wyboru. Wspomniane bloki są zbliżone do bloków, realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, z tą różnicą, że student w ramach przedmiotów do wyboru, wybiera dziewięć przedmiotów z listy 12. W cyklu kształcenia studentów obowiązuje blok praktyk zawodowych w wymiarze 445 godzin.

 

Moduł ogólny: punkty ECTS - 120

 

 

Limit miejsc

66 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci II stopnia kierunku dietetyka posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych, rozpoznawania i leczenia niedożywienia związanego z chorobą oraz innych zaburzeń odżywiania. Potrafi ocenić stan odżywienia i zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze osób w różnym wieku. Wspólnie z lekarzem może ustalić wskazania do stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem tzw. „diet przemysłowych”. Ma kompetencje do prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Może także uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego.

Są przygotowani do pracy między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali
 • zakładach żywienia zbiorowego w tym catering
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych
Progi punktowe

26 pkt. w 2023 r.

DIETETYKA