DIETETYKA

alt

DIETETYKA

DIETETYKA

Studia II stopnia stacjonarne

studia trwają 2 lata

O kierunku

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia kierunku dietetyka. Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

 • Wynik ukończenia studiów - maksymalnie 70 pkt. 

 • Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Czynny udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 6 pkt. 

 • Uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne) - maksymalnie 6 pkt. 

 • Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych - maksymalnie 4 pkt. 

 • Udział w szkoleniach/kursach/projektach - maksymalnie 4 pkt. 

 • Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem - maksymalnie 4 pkt.

Studia II stopnia stacjonarne na kierunku DIETETYKA oparte są na autorskim programie, dostosowanym do standardów europejskich i zgodnym z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanym przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.

Przedmioty realizowane podczas studiów II stopnia na kierunku Dietetyka podzielone są na 6 bloków tematycznych: przedmioty ogólne, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, moduł dietetyka kliniczna i moduł edukacja żywieniowa, praktyki zawodowe i przedmioty do wyboru w ramach ścieżki kształcenia oraz poza ścieżką.

 • blok przedmiotów ogólnych: język obcy, BHP
 • blok przedmiotów podstawowych: patofizjologia kliniczna, biostatystyka, immunologia, psychiatria, diagnostyka laboratoryjna
 • blok przedmiotów kierunkowych: m.in.: marketing i zarządzanie w dietetyce, zasady i organizacja żywienia zbiorowego, żywienie człowieka, utrwalanie i przechowywanie żywności, przedsiębiorczość
 • moduł: Dietetyka kliniczna, m.in.: żywienie kliniczne, dietoprofilaktyka chorób, dietetyka kliniczna
 • moduł: edukacja żywieniowa, m.in.: technologia potraw w dietetyce, diety niekonwencjonalne i trendy żywieniowe, żywność specjalna i funkcjonalna
 • blok przedmiotów z zakresu praktyki zawodowej: m.in.: śródroczna w szpitalu, praktyka zawodowa związana promowaniem zdrowego stylu życia i edukacji żywieniowej
 • przedmioty do wyboru: – ścieżki kształcenia: dietetyka sportowa: m.in. antropologiczne podstawy sportu, kuchnia dla sportowca, dietetyka sportowa z elementami fizjologii wysiłku fizycznego, fizjoterapia i rehabilitacja w sporcie. Trening zdrowotny// przedmioty do wyboru: – ścieżki kształcenia: psychodietetyka: m.in.: stres i radzenie sobie a zachowania związane z jedzeniem, zaburzenia związane z jedzeniem i uzależnienia behawioralne, diagnoza psychomedyczna, zmiana zachowań związanych z jedzeniem w grupach wiekowych, podstawowe umiejętności w budowaniu relacji terapeutycznej. Dodatkowo studenci wybierają również pięć przedmiotów z siedmiu. 

 

Moduł Psychodietetyka: pkt. ECTS - 96
Moduł Dietetyka Sportowa: pkt.
 ECTS - 102

Limit miejsc

90 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci II stopnia kierunku dietetyka posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych, rozpoznawania i leczenia niedożywienia związanego z chorobą oraz innych zaburzeń odżywiania. Potrafi ocenić stan odżywienia i zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze osób w różnym wieku. Wspólnie z lekarzem może ustalić wskazania do stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem tzw. „diet przemysłowych”. Ma kompetencje do prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne. Może także uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego.

Są przygotowani do pracy między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali
 • zakładach żywienia zbiorowego w tym catering
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych
Progi punktowe

25 pkt. w 2023 r.

DIETETYKA