DIETETYKA

alt

DIETETYKA

DIETETYKA

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

 1. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,7)
 2. chemia albo biologia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny
  chemia: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
  biologia, fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)
  matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1); poziom podstawowy (mnożnik x 0,7)
 3. dowolny przedmiot dodatkowy inny niż w pkt 1 i 2* - egzamin pisemny; poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

* Określony język obcy nowożytny może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz. Kandydat nie może określić w aplikacji tego samego języka jako języka obcego nowożytnego oraz jako dowolnego przedmiotu dodatkowego w pkt 3 na poziomie rozszerzonym. 
 

 

Celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, psychologiem w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Studia na kierunku DIETETYKA oparte są na autorskim programie, dostosowanym do standardów europejskich i zgodnym z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanym przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.
 

punkty ECTS - 180

Przedmioty realizowane podczas studiów I stopnia na kierunku Dietetyka jako jedyne w Polsce podzielone są na 5 bloków tematycznych: przedmioty ogólne, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, praktyki zawodowe i przedmioty do wyboru.

 • blok przedmiotów ogólnych: m.in. język angielski, wychowanie fizyczne
 • blok przedmiotów podstawowych: anatomia człowieka, fizjologia i patofizjologia, mikrobiologia ogólna i żywności, immunologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, psychologia ogólna, genetyka
 • blok przedmiotów kierunkowych: nauka o żywności z elementami chemii żywności, technologia potraw, podstawy żywienia człowieka, podstawy epidemiologii żywieniowej, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, edukacja żywieniowa, podstawy dietetyki klinicznej, dietetyka pediatryczna, podstawy prawa żywnościowo-żywieniowego, diety i trendy żywieniowe, żywienie osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną, warunki produkcji żywności i podstawy żywienia zbiorowego, poradnictwo dietetyczne, podstawy metodologii badań, analiza i ocena jakości żywności, profilaktyka żywieniowa, dietetyka w praktyce klinicznej.
 • W cyklu kształcenia obowiązuje blok praktyk zawodowych w wymiarze 700 godzin.
  Praktyki odbywają się w szpitalu, w pracowni technologii potraw, w domu opieki społecznej, w szpitalu - w dziale żywienia dorosłych i dzieci, poradni dietetycznej i poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych.
 • W cyklu kształcenia obowiązuje blok przedmiotów do wyboru w wymiarze 1400 godzin. Studenci wybierają 14 przedmiotów z 18 z listy. 

Studenci WUM mają możliwość kształcenia w największym w Europie Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego.
 

Limit miejsc

150 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku dietetyka posiadają umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup. Mają umiejętności dokonywania oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów i przygotowania odpowiednich rekomendacji terapeutycznych. Potrafią przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Potrafią kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów.

Są przygotowani do pracy między innymi w:

 • niepublicznych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali
 • zakładach żywienia zbiorowego w tym catering
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych

 

Progi punktowe

94,9 pkt. w 2023 r.

DIETETYKA