DIETETYKA

alt

DIETETYKA

DIETETYKA

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, psychologiem w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Studia na kierunku DIETETYKA oparte są na autorskim programie, dostosowanym do standardów europejskich i zgodnym z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanym przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.

punkty ECTS - 180

Przedmioty realizowane podczas studiów I stopnia na kierunku Dietetyka jako jedyne w Polsce podzielone są na 3 bloki tematyczne: przedmioty kierunkowe, przedmioty z zakresu psychologii oraz z kategorii praktyki dietetycznej.

 • blok przedmiotów kierunkowych: technologia potraw, podstawy żywienia człowieka, podstawy zdrowia publicznego, źródła wiedzy naukowej w dietetyce, podstawy epidemiologii żywieniowej, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, edukacja żywieniowa, dietetyka kliniczna, dietetyka pediatryczna, kliniczny zarys chorób, podstawy prawa żywnościowo-żywieniowego, diety i trendy żywieniowe, żywienie osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną, warunki produkcji żywności i podstawy żywienia zbiorowego, poradnictwo dietetyczne, technologie informatyczne w dietetyce, podstawy metodologii badań, komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, podstawy przedsiębiorczości, higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, analiza i ocena jakości żywności, profilaktyka żywieniowa, dietetyka w praktyce klinicznej, aspekty kulturowe w pracy dietetyka. Etnodietetyka, planowanie i prowadzenie badań w dietetyce, rozpowszechnianie informacji naukowej
 • blok przedmiotów podstawowych: anatomia człowieka, fizjologia i patofizjologia, nauka o żywności z elementami chemii żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, immunologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, socjologia i polityka społeczna, psychologia ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc, genetyka, parazytologia
   

Studenci Dietetyki mają możliwość kształcenia w największym w Europie Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego.

PRAKTYKA ZAWODOWA:
I rok:
Praktyka wakacyjna: 140 godzin

 • w szpitalu – 70 godzin
 • w pracowni technologii potraw  – 70 godzin

II rok:
Praktyka wakacyjna 140 godzin

 • w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu  - 70 godzin
 • w domu pomocy społecznej - 70 godzin
Limit miejsc

120 w 2021 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku dietetyka posiadają umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup. Mają umiejętności dokonywania oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów i przygotowania odpowiednich rekomendacji terapeutycznych. Potrafią przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Potrafią kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów.

Są przygotowani do pracy między innymi w:

 • niepublicznych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali
 • zakładach żywienia zbiorowego w tym catering
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych

 

Progi punktowe

91,8 pkt. w 2021 r.

DIETETYKA