AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

alt

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

Studia I stopnia stacjonarne

studia trwają 3 lata

O kierunku

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

  1. język polski - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  2. język obcy nowożytny - egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  3. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny
    biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka:  poziom rozszerzony  (mnożnik x 1,4)
    matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

 

Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Na program składają się następujące przedmioty: anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia z patofizjologią, propedeutyka zdrowia i choroby, fizyka i biofizyka, matematyka, zaburzenia porozumiewania się językowego, elementy fonetyki i fonologii języka polskiego, metody badania narządu słuchu i procesu komunikatywnego, psychologia osób z wadą słuchu, wprowadzenie do akustyki, wprowadzenie do logopedii, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, kultura żywego słowa, podstawy języka migowego, rozwój mowy dziecka, aparaty słuchowe - dopasowywanie, trening słuchowy i wychowanie słuchowe, budowa i obsługa aparatów słuchowych, miernictwo i naprawa aparatów słuchowych, otoplastyka, genetyka i poradnictwo genetyczne.
 

punkty ECTS - 180
 

Po I roku studentów obowiązuje 4 tygodniowa (20 dni roboczych) wakacyjna praktyka zawodowa: 2 tygodnie ze zdrowia publicznego oraz 2 tygodnie badań słuchu, równowagi i mowy.
Po II roku studentów obowiązuje 4 tygodniowa (20 dni roboczych) wakacyjna praktyka zawodowa: 2 tygodnie z protetyki słuchu oraz 2 tygodnie rehabilitacji słuchu równowagi i mowy.
Na III roku studenci odbywają 300 godzin praktyk zawodowych, których celem jest zapoznanie studentów i wdrożenie ich w codzienną pracę w pracowniach diagnostycznych i terapeutycznych, przyswojenie wiedzy praktycznej w zakresie budowy i obsługi aparatów słuchowych, oraz doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie trwania studiów w pracowniach wykonujących badania narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi oraz w gabinecie surdologopedy.

Limit miejsc

30 w 2023 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku audiofonologia z protetyką posiadają wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania narządów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu oraz znają metody protetyki. Potrafią m.in. wykorzystać swoje umiejętności do rozwiązywania problemów leżących w zakresie działań audiofonologa i protetyka słuchu. Mogą prowadzić badania diagnostyczne i rehabilitację narządu słuchu, równowagi, mowy.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy technika-licencjata audiofonologii w:

  • pełnoprofilowych, pracowniach audiologicznych, foniatrycznych i otoneurologicznych
  • gabinetach korekcji wad słuchu
  • pracowniach audioprotetycznch
Progi punktowe

199,2 pkt. w 2023 r.

Badanie słuchu