Historia

Collegium Anatomicum

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. Od ponad 200 lat kształci najlepszych specjalistów w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych i o zdrowiu. Korzenie uczelni sięgają 1809 roku, kiedy to z inicjatywy lekarzy – Augusta Wolffa, Jacka Dziarkowskiego, Józefa Czekierskiego i Franciszka Brandta – oraz asesora farmacji, Józefa Celińskiego, powstał Wydział Akademicko-Lekarski.

XIX w.
Announcement on the official opening of the Academic-Medical Faculty of 7 June 1810 (“Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1810, No. 48)
Informacja o uroczystej inauguracji Wydziału Akademicko-Lekarskiego z 7.06.1810

1807
Komisja Rządząca wydaje polecenie założenia w Warszawie szkoły lekarskiej (z powodu braku lekarzy).

1809
19 IX ‒ dekret królewski Fryderyka Augusta, wydany w Dreźnie, powoływał Wydział Lekarski na czele z H. Dziarkowskim i Radą Ogólną Lekarską
9 X ‒ Izba Edukacyjna zatwierdza plan i rozkład nauk, wewnętrzną organizację szkoły, mianuje również dziekanem szkoły H. Dziarkowskiego. Zorganizowano 4-letnie studia lekarskie i 2-letnie kursy chemiczno-farmaceutyczne
1 XII ‒ otwarto Instytut Położnictwa w domu przy Rynku Nowego Miasta, gdzie kształcono kandydatki na akuszerki oraz lekarzy
18 XII ‒ Izba Edukacyjna mianuje prezesem Wydziału Akademicko-Lekarskiego Stanisława Staszica

1810
7 VI ‒ uroczysta inauguracja uczelni

XIX w.

1813
30 XII ‒ uroczystość wręczenia pierwszych dyplomów dla 18 absolwentów, w tym 6 doktorów medycyny i chirurgii, 4 chirurgów I rzędu, 1 chirurga II rzędu, 5 aptekarzy i 2 farmaceutów

1815
Stanisław Kostka Potocki składa carowi memoriał w sprawie założenia Uniwersytetu z Wydziałem Lekarskim

1816
19 XI ‒ car Aleksander I wydaje dyplom ustanawiający Królewski Uniwersytet Warszawski, z 5 wydziałami: teologii, prawa i administracji, medycyny, filozofii, nauk i sztuk pięknych. Uczelnia zostaje utworzona przez połączenie istniejących w Warszawie szkół ‒ Wydziału Akademicko-Lekarskiego oraz Szkoły Prawa i Administracji

1817
1 II ‒ Uniwersytet Warszawski rozpoczyna działalność
III ‒ wprowadzenie, na wniosek dziekanów, decyzją Rady Ogólnej, nazwy Uniwersytet Królewski
Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Królewskiego

1818
Kamienica przy ul. Jezuickiej staje się siedzibą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Królewskiego oraz klinik: wewnętrznej, chirurgicznej i położniczej. Na Wydziale Lekarskim kształci się lekarzy wyższych i niższych, akuszerów, akuszerki, okulistów, dentystów i aptekarzy

XIX w.
Karta immatrykulacyjna studenta
Karta immatrykulacyjna studenta wydana w 1821 r. z poświadczeniem uczęszczania i złożonych egzaminów

1828
21 XII ‒ zgodnie z zarządzeniem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wstrzymano przyjęcia studentów tzw. medycyny niższej. Wszystkich kandydatów obowiązuje matura i 5-letni kurs nauki

1829
9 III ‒ podjęto decyzję o pełnej nazwie uczelni: Aleksandrowski Królewski Uniwersytet Warszawski

1831
19 XI ‒ Uniwersytet Warszawski zostaje zamknięty. W ciągu 22 lat istnienia wydano dyplomy magistra medycyny i chirurgii 61 osobom, lekarza 30, chirurga I i II rzędu 33 absolwentom, magistra farmacji i farmaceuty 165 osobom

1857
1 X ‒ otwarcie Akademii Medyko-Chirurgicznej. Nauka medycyny trwa 5 lat, farmacji 2 lata. Uczelnia ma prawo przyznawania stopni lekarskich, a także specjalistycznych, a wśród nich stopnia dentysty

XIX w.
Building of the Medico-Chirurgical Academy ‒ Staszic Palace
Gmach Akademii Medyko-Chirurgicznej - Pałac Staszica

1858
IX ‒ zajęcia teoretyczne odbywają się w Pałacu Staszica, praktyczne w szpitalach Dzieciątka Jezus (Kliniki Terapeutyczna i Chirurgiczna), Jana Bożego (Klinika Psychiatryczna), Instytucie Oftalmicznym (Klinika Chorób Oczu i Uszu), Instytucie Położnictwa. Natomiast w Szpitalu Ujazdowskim, a następnie Ewangelickim wykładano chirurgię teoretyczną

1861
Przywrócono Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na czele której stanął Aleksander hr. Wielopolski. Przyjmuje on profesorów Akademii i informuje o zorganizowaniu w Warszawie Szkoły Głównej z czterema wydziałami: prawno-administracyjnym, filozoficzno-historycznym, matematyczno-fizycznym oraz lekarskim

1862
25 XI ‒ uroczystość otwarcia Szkoły Głównej z Wydziałem Lekarskim

1864
11 IX ‒ Aleksander II nakazuje podjęcie działań mających na celu przekształcenie Szkoły Głównej w Uniwersytet Warszawski

1869
20 VI ‒ na mocy ukazu cara Aleksandra II Szkoła Główna zostaje zamknięta, w jej miejsce powołano Cesarski Uniwersytet Warszawski z urzędowym językiem rosyjskim. Przy Wydziale Lekarskim istnieje Oddział Farmaceutyczny, a jego słuchacze uczestniczą w wykładach razem z medykami i przyrodnikami

XX w.

1905
I - studenci organizują wiec na wieść o wybuchu rewolucji. W konsekwencji zamknięto uniwersytet na trzy i pół roku
XI - grono uczonych, literatów i działaczy społecznych zawiązuje w Warszawie Towarzystwo Kursów Naukowych, które m.in. ma przygotować grunt dla utworzenia polskiego uniwersytetu

1908
14.IX - uczelnia ponownie rozpoczyna działalność

1915
5 VIII ‒ zajęcie Warszawy przez Niemców. Rosjanie ewakuują „tymczasowo” do Rostowa nad Donem władze, pracowników i dobytek Uniwersytetu Cesarskiego
25 X ‒ Generał Gubernator Warszawski Hans von Beseler nadaje uczelni statut tymczasowy, opracowany przez niemieckie władze szkolne. Reaktywowano uczelnię na trzech wydziałach: Prawa i Nauk Państwowych, Filozoficznym i Matematyczno-Przyrodniczym, z polskim językiem wykładowym
30 X ‒ uchwała Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wskazująca na konieczność utworzenia samodzielnego Wydziału Farmaceutycznego
15 XI ‒ otwarcie odrodzonego uniwersytetu. Ze względu na zbyt wysokie koszty potrzebne na zorganizowanie zakładów i pracowni, nie utworzono Wydziału Lekarskiego. Jedynie przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym powstaje Oddział Przygotowawczo-Lekarski. Zorganizowano również 3-letnie Kursy Farmaceutyczne.
19 XII ‒ powstaje Koło Medyków

1917
7 XI ‒ uroczysta inauguracja roku akademickiego w polskim uniwersytecie

XX w.
Uroczyste przyznanie DHC Józefowi Piłsudskiemu
Nadanie pierwszego doktoratu honoris causa Marszałkowski Józefowi Piłsudskiemu

1920
17 II – powstaje pierwsza państwowa wyższa uczelnia o nazwie Państwowy Instytut Dentystyczny (istniał do 1932 e.). 4-letnie studia pozwalają zdobyć tytuł lekarza dentysty
19 X – decyzją ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Studium Farmaceutyczne przekształcono w Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim

1921
2 V – nadanie pierwszego doktoratu honoris causa Marszałkowski Józefowi Piłsudskiemu

1923
11 XI ‒  rozporządzenie  ministra  wyznań  religijnych  i  oświecenia  publicznego w sprawie nadawania stopni naukowych: niższy stopień ‒ doktor, wyższy ‒ docent (obowiązuje do 1951 r.)

1927
9 II ‒ senat Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego z 21 I 1927 podejmuje uchwałę ustanawiającą Wydział Weterynaryjny

1931
1 X – uroczyste otwarcie budynków Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Oczki

 

XX w.
Sala recepturowa w budynku przy ul. Oczki
Sala recepturowa w budynku przy ul. Oczki

1933
15 III ‒ Państwowy Instytut Dentystyczny zostaje zaliczony do rzędu wyższych państwowych szkół i uzyskuje nazwę Akademii Stomatologicznej.

1935
26 VIII ‒ prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dekretem nadaje uczelni nazwę Uniwersytet J. Piłsudskiego w Warszawie

1936
2 II ‒ uroczyste otwarcie Domu Medyków przy ul. Oczki 7

1939
w związku z działaniami wojennymi i powszechną mobilizacją zawieszono zajęcia na
Uniwersytecie
9 XII ‒ staraniem byłych rektorów szkół wyższych administracja niemiecka przyznaje prawo do zdawania egzaminów dyplomowych aryjskim słuchaczom ostatnich lat studiów. Przyjmowano egzaminy do 6 V 1940 r.

XX w.

1940
jesień ‒ dr Marian Koczwara organizuje komplety biologiczne, jako część Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Kształcono na nich również studentów medycyny, farmacji i stomatologii

1941
4 III ‒ otwarcie pod szyldem Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pracowniczego Personelu Sanitarnego dra Jana Zaorskiego (podporządkowanej tajnej Radzie Wydziału Lekarskiego) tajnego kształcenia lekarzy. Zajęcia odbywają się w gmachu Medycyny Teoretycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście i przedwojennej Szkole Masażu Leczniczego J. Zaorskiego przy ul. Smolnej 30.

1944
1 VIII ‒ wybuch powstania warszawskiego. Pierwszą pomoc w ramach patroli sanitarnych, punktów opatrunkowych i sanitarnych batalionów oraz w szpitalach sprawują również profesorowie i studenci tajnych uczelni medycznych

1945
I ‒ rozpoczyna działalność Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego

1949
1 IX ‒ wcielenie Akademii Stomatologicznej jako Oddziału Stomatologicznego do Wydziału Lekarskiego - 4-letnie studia

XX w.
Prof. F. Czubalski ze studentami
Prof. Franciszek Czubalski ze studentami i asystentami w pracowni Zakładu Fizjologii Człowieka, 1960 r.

1950
1 I ‒ utworzono samodzielną uczelnię o nazwie Akademia Lekarska. W jej skład wchodzą dotychczasowe wydziały Uniwersytetu Warszawskiego.
3 III ‒ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów następuje zmiana dotychczasowej nazwy uczelni, z Akademii Lekarskiej na Akademię Medyczną. Uczelnia podlega Ministerstwu Zdrowia

1951
10 XI - Wydział Weterynaryjny zostaje wydzielony z Akademii Medycznej i włączony do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1955
studia lekarskie przedłużono z 5 do 6 lat, stomatologiczne z 4 do 5 lat

1961
20 XI – na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej wprowadzono 4-letnie studia doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych

1962
Wydział Lekarski Akademii Medycznej wprowadza studia doktoranckie

1968
12 III ‒ dzień po proteście studentów Uniwersytetu Warszawskiego w gmachu Collegium Anatomicum Akademii Medycznej odbywa się wiec studentów, w obronie wolności i poszanowania praw obywatelskich

XX w.

1975
Utworzono II Wydział Lekarski
Powstał Instytut Transplantologii

1977
Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika Akademii Medycznej „Medycyna ‒ Dydaktyka ‒ Wychowanie”

1980
na terenie uczelni rozpoczyna działalność Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zalegalizowano Niezależne Zrzeszenie Studentów

1981
13 XII ‒ w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zajęcia na uczelni zawieszono do odwołania

1982
nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom na większą autonomię

1990
pierwsza, wspólna z Uniwersytetem Warszawskim inauguracja roku akademickiego

1993
w ramach II Wydziału Lekarskiego powołano Oddział Nauczania w Języku Angielskim: English Division

XXI w.
Wieczór Galowy "200-lat nauczania medycyny w Warszawie"
Wieczór Galowy "200-lat nauczania medycyny w Warszawie"

2000
Senat podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Położonych oraz Dietetyki

2001
w ramach II Wydziału Lekarskiego powołano Oddział Fizjoterapii

2002
powołano Wydział Kształcenie Podyplomowego

2006
senat Akademii Medycznej jednogłośnie podejmuje uchwałę o zmianie nazwy uczelni na Warszawski Uniwersytet Medyczny

2008
22 III – Akademia Medyczna stała się Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

2009
Warszawski Uniwersytet Medyczny obchodził jubileusz 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie

2012
V – otwarcie nowoczesnego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego
X - Oddział Stomatologii I Wydziału Lekarskiego został przekształcony w samodzielny Wydział Lekarsko-Dentystyczny

XXI w.
Budynek Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Nowa siedziba Dziecięcego Szpitala Klinicznego

2014
otwarcie budynku Centrum Badań Przedklinicznych

2015
IX - otwarcie nowej siedziby Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
XII - otwarcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

2018
16 X - w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji

2019
V – przyjęto nowy Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach nowej struktury zaczęły funkcjonować: Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz powołano Wydział Medyczny. Istnienie oficjalnie zakończył II Wydział Lekarski, obecny na uczelni od 1975 roku. Powołano również Szkołę Doktorską oraz Rady Dyscyplin Naukowych
IX - WUM dołącza do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Jest to wyraz dobrowolnego zaangażowania się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych
X – otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii

2020
I - WUM wraz z SGH podpisały umowę z Ministerstwem Zdrowia dotyczącą realizacji studiów MBA w ochronie zdrowia dla sektora publicznego
III - zakończył się projekt Centrum Badań Przedklinicznych (CePT) - jednego z nielicznych wielkich polskich przedsięwzięć infrastrukturalnych. Liderem projektu, realizowanego przez 10 wiodących jednostek naukowych (uczelni i instytutów PAN), był Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mężczyzna trzymający długopis i podpisujący porozumienie leżące w teczce na biurku
Podpisanie deklaracji Magna Charta Universitatum

2021
II – 85. rocznica oficjalnego otwarcia Domu Medyków, siedziby legendarnego Klubu Medyka. Modernistyczny budynek przy ul. Oczki 7, projektu Stanisława Odyńca-Dobrowolskiego, był przez lata siedzibą jednego z najbardziej znanych polskich klubów studenckich, który w latach swojej świetności przyciągał największych wykonawców
IV - WUM podpisuje deklarację Magna Charta Universitatum i przystępuje do prestiżowego Stowarzyszenia MAGNA CHARTA OBSERVATORY, zobowiązując się do przestrzegania fundamentalnych zasad i wartości tej deklaracji, w tym zasady wolności akademickiej, nauczania i prowadzenia badań naukowych, jak również zasady instytucjonalnej autonomii, będącej dyrektywą prawidłowego zarządzania i funkcjonowania Uczelni

Grupa osób ubranych elegancko rzuca czarnymi biertami na znak ukończenia studiów. W pierwszym rzędzie siedzi grupa starszych osób ubranych w togi akademickie.
Ostatnie dyplomatorium na Wydziale Medycznym WUM

2022
VI - WUM podpisuje umowę z generalnym wykonawcą na rozpoczęcie budowy ultranowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych WUM
IX - Wydział Medyczny zakończył funkcjonowanie. 29 sierpnia tego roku 143 magistrów oraz 76 licencjatów świętowało ukończenie studiów na ostatnim wydziałowym dyplomatorium
X - Rok akademicki 2022/2023 rozpoczął powiększony Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, który powstały z fuzji Wydziału Medycznego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Przyjął na studia 520 osób
XII - Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM obchodzi jubileusz 20-lecia

Wieniec z kwiatów zawieszany na konstrukcji budynku Centrum Symulacji Medycznych
Wiecha na budynku Centrum Symulacji Medycznych

2023
III - Warszawski Uniwersytet Medyczny został partnerem naukowym Warszawy w projekcie Partnership for Healthy Cities, do którego należy 70 miast na świecie działających na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców
III - WUM i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisały porozumienie o współpracy z Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Iwano-Frankiwsku dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki i stworzenie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankiwsku
IV - symboliczne zawieszenia wiechy na budowie Centrum Symulacji Medycznych WUM
VIII - Ruszył program transplantacji płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. UCK WUM stał się największym ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce. Wykonywane są tu transplantacje wątroby, trzustki, nerek, szpiku, serca, w tym serca u dzieci, oraz transplantacje wielonarządowe, zarówno u dorosłych, jak i dzieci.