Studenci i doktoranci

Zarządzenie 42/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1833), a także § 12 ust. 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarządza się̨ co następuje:

                                                                                                                                                                            § 1.

1. Wprowadza się zmiany do Zarządzania Nr 193/2020 z dnia 24 września 2020 r., w wyniku których w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dalej: Uczelnia) organizację zajęć, zaliczeń i egzaminów określoną niniejszym zarządzeniem w celu zapobiegania wśród społeczności akademickiej zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 w związku z epidemią COVID-19”.
2. Wprowadza się zmiany do Zarządzenia Nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., w wyniku których:
1) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ćwiczenia, w tym kliniczne oraz zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie stacjonarnej (kontaktowej). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kierownika Jednostki, Dziekan może wyrazić zgodę na prowadzenie ćwiczeń z danego przedmiotu metodą hybrydową.”
2) W § 1 uchyla się ust. 4.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem, zastosowanie mają przepisy Zarządzenia nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 220/2020 z dnia 16 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 258/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 272/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

                                                                                                                                                                              § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Zbigniew Gaciong 
                                                                                                                                                                                                                                        REKTOR


Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w egzaminach przeprowadzanych w pomieszczeniach WUM w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Zalecenia dotyczące przeprowadzania egzaminów pisemnych i testowych w sposób tradycyjny na terenie Uczelni: 

1.    Egzaminy pisemne i testowe mogą być przeprowadzone w formie stacjonarnej w pomieszczeniach Uczelni pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa;
2.    Egzamin musi odbywać się w sali o odpowiednim metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami egzaminu oraz pomiędzy zdającymi i prowadzącymi egzamin (minimum 1,5 metra) oraz przy zachowaniu wymogu, aby w danym pomieszczeniu przebywała liczba osób nieprzekraczająca wskazaną w informacji na drzwiach sali;
3.    W salach należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować;
4.    Sale egzaminacyjne należy otwierać odpowiednio wcześniej, aby ograniczyć możliwość gromadzenia się osób podczas wchodzenia do sal;
5.    Studenci oczekujący na wejście do sali egzaminacyjnej są zobowiązani zachować bezpieczną odległość od siebie - minimum 1,5 m;
6.    Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się na podstawie przedstawionej do wglądu   legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem;
7.    Wchodzenie do sali egzaminacyjnej i zajmowanie miejsc oraz opuszczanie sali po zakończeniu egzaminu powinno odbywać się pojedynczo;
8.    Należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem egzaminu i wejściem na salę, w której odbywa się egzamin oraz po ich opuszczeniu; prowadzący egzamin, nauczyciele wspomagający oraz studenci muszą mieć zakryte usta i nos (maska twarzowa) podczas całego egzaminu;
9.    Zaleca się, aby arkusze egzaminacyjne zostały rozłożone na stołach egzaminacyjnych przed wejściem studentów na salę; 
10.    Karty odpowiedzi są natomiast wręczone podczas weryfikacji tożsamości studenta; podczas której studenci oddają wypełnione i podpisane oświadczenie egzaminacyjne zgodne z datą egzaminu;
11.    Zaleca się, aby prace egzaminacyjne były zbierane do pojemnika, a następnie poddane kwarantannie; 
12.    Należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy kolejnymi egzaminami odbywającymi się w tej samej sali, tak aby umożliwić jej prawidłowe wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję.  
 
II. Zasady uczestnictwa studentów w pisemnych i testowych egzaminach przeprowadzanych w sposób tradycyjny na terenie Uczelni:

1.    W egzaminie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (wypełnione ankieta epidemiczna);
2.    W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
3.    Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 są zobowiązane do wcześniejszego powiadomienia prowadzącego drogą telefoniczną lub mailową; dla osób tych termin i forma egzaminu zostaną wyznaczone indywidualnie przez kierownika jednostki;
4.    Studenci przystępujący do egzaminu nie mogą wnosić na salę, w której odbywa się egzamin zbędnych rzeczy, w tym toreb, książek, telefonów komórkowych, jedzenia i napojów itp.;
5.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.;
6.    Zdający studenci są zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony osobistej; osoby bez maski twarzowej nie będą wpuszczone na salę egzaminacyjną;
7.    Na egzamin należy stawić się z wyprzedzeniem, o czasie przyjścia decyduje kierownik egzaminu;  
8.    Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos za pomocą masek twarzowych;
9.    Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, z przygotowaną do wglądu legitymacją studencką, w celu weryfikacji tożsamości studenta.
 

 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, prezentujemy zalecenia dla studentów WUM w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
Zalecenia obejmują organizację zajęć, zaliczeń i egzaminów, zachowanie bezpieczeństwa podczas klinicznych i nieklinicznych zajęć kontaktowych, zachowanie bezpieczeństwa w budynkach, zakwaterowanie w Domach Studenta WUM, korzystanie z Biblioteki Głównej WUM, przebywanie w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM oraz procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

    Zasady bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19 - film instruktażowy WUM

 

Printer Friendly, PDF & Email