Oświadczenie o dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO


Warszawski Uniwersytet Medyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - www.wum.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre starsze dokumenty mogą być w postaci zeskanowanych plików PDF.
 • Nie wszystkie opublikowane filmy mają dodane napisy.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS,
 • zdjęcia posiadają tekst alternatywny,
 • kolory użyte w szacie graficznej spełniają wymagania kontrastowości.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności strony internetowej odpowiada: Marcin Rożek, e-mail: marcin.rozek@wum.edu.pl, telefon: 22 57 20 859.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 • Budynek Rektoratu,
  ul. Żwirki i Wigury 61


Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich, komunikat dźwiękowy dot. numeru kondygnacji), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na każdej kondygnacji toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

6 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych znajduje się przy budynku Centrum Dydaktycznego. Wjazd na parking od ulicy ks. Trojdena.

 

 • Budynek Centrum Dydaktycznego WUM,
  ul. ks. Trojdena 2a


Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na każdej kondygnacji toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy ks. Trojdena.

 

 • Budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjnego,
  ul. Żwirki i Wigury 63

 

Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich, komunikat dźwiękowy dot. numeru kondygnacji), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na każdej kondygnacji toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parterze i II piętrze zainstalowano przy ladach obsługi obniżone stanowiska. Na parterze udostępniono webkiosk z regulowaną wysokością pulpitu dla osób z niepełnosprawnością korzystających z katalogu online.
Na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku, jeden z pokoi pracy indywidualnej został wyposażony w powiększalnik stacjonarny, stację PC z programem udźwiękającym dla Windows, skaner z aplikacją OCR oraz klawiaturę komputerową wyposażoną w naklejki z punktami brajlowskimi i powiększonymi napisami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy ks. Trojdena.

 

 • Budynek Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego,
  ul. ks. Trojdena 2c


Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich). W każdym miejscu, gdzie można napotkać różnice poziomów w obrębie jednej kondygnacji - możliwość przejazdu wózkiem inwalidzkim przez specjalną rampę.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na terenie obiektu znajduje się wiele pomieszczeń specjalnie przygotowanych dla osób niepełnosprawnych m.in. toalety, przebieralnie, czy szatnie. Na basenie zainstalowano specjalną windę umożliwiającą opuszczenie osoby niepełnosprawnej ruchowo bezpośrednio do wody. Ponadto w wyposażeniu centrum znajdują się specjalistyczne wózki dostosowane do kontaktu z wodą, z których można skorzystać pod prysznicem.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu naziemnym, 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu podziemnym, wjazd od. ul. ks. Trojdena.

 

 • Budynek Centrum Badań Przedklinicznych,
  ul. Banacha 1B


Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych na parterze.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd od ul. ks. Trojdena oraz od ul. S. Banacha.

 

 • Budynek Wydziału Farmaceutycznego,
  ul. Banacha 1


Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Windy przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich), podjazdy dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dojazd do wind znajdujących się na półpiętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd od ul. ks. Trojdena oraz od ul. Banacha.

 

 • Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM,
  ul. Binieckiego 6

   

Dostępność wejścia do budynku:

4 wejścia dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
Z poziomu garażu -1 oraz -2 możliwość wjazdu do budynku windą przystosowaną do osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

4 windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych ( możliwość przewozu wózków inwalidzkich, komunikat dźwiękowy dot. numeru kondygnacji), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Toalety i prysznice przystosowane dla osób niepełnosprawnych przy szatniach. Na każdej kondygnacji budynku toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu podziemnym
/1 miejsce na poziomie -2, 2 miejsca na poziomie -1/, wjazd od ul. Banacha, wyjazd na ul. ks. Trojdena. 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu naziemnym, wjazd od ul. ks. Trojdena.

 

 • Budynek WNoZ WUM,
  ul. Ciołka 27


Dostępność wejścia do budynku:

Główne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W głównym budynku dydaktycznym A jest zainstalowany dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich). W miejscach barier architektonicznych w budynku C na zejściu z parteru do szatni i na podjeździe do części dydaktycznej zamontowane są dwie platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

W głównym budynku dydaktycznym A na każdym poziomie są toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych – ilość toalet 3.
W budynku D obok sali gimnastycznej znajdują się toalety i prysznice przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

1 miejsce, wjazd od ul. Kleckiej.

 

 • Budynki WUM,
  ul. Litewska 14/16 oraz Litewska 14 A


Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku głównego (Litewska 14/16), od strony podwórza oraz wejście do budynku 14 A dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
Dostępność korytarzy, schodów i wind w obu budynkach:

Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. 2 windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych ( możliwość przewozu wózków inwalidzkich, komunikat dźwiękowy dot. numeru kondygnacji, przyciski w windach i zewnętrzne (przywoławcze) posiadają oznakowania alfabetem Braille’a), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na każdej z sześciu kondygnacji budynku głównego wydzielona toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku 14 A jedna toaleta dla niepełnosprawnych na poziomie parteru.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, od ul. Litewskiej.

 

 • Budynek WUM (Zakłady naukowo-dydaktyczne WUM),
  ul. Nielubowicza 5 BLOK F


Dostępność wejścia do budynku:

Brak

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Brak

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Brak oznakowanych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Budynek WUM,
  ul. Pawińskiego 3C

 

Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku dostępne do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Brak

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na parterze toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Brak oznakowanych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Budynek ZIAM,
  ul. Żwirki i Wigury 81


Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku dostępne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Brak

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Brak oznakowanych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Budynek - Dom Studenta Nr 1,
  ul. Batalionu Pięść Nr 9

 

Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich), korytarze bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

2 pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych, 1 toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:
 
Brak oznakowanych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Budynek Dom Studenta Nr 2,
  ul. Karolkowa 84

 

Dostępność wejścia do budynku:

Wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Brak

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd od ul. H. Barona.

 

 • Budynek Dom Studenta Nr 2 BIS,
  ul. Karolkowa 84

 

Dostępność wejścia do budynku:

Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Brak

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd od ul. H. Barona.

 

 • Wybrane obiekty w Kampusie Lindleya z udogodnieniami dla niepełnosprawnych
 1. Budynek Centrum Biostruktury (ul. Chałubińskiego 5) - schodołaz umożliwiający pokonywanie barier architektonicznych.
 2. Budynek Zakładu Medycyny Sądowej (ul. Oczki 1) oraz mieszcząca się tam sala wykładowa - w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (platforma od parteru do II piętra), na parterze toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 3. Klub Medyka (ul. Oczki 1A) – winda oraz platforma umożliwiająca podjazd wózków inwalidzkich.
 4. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, (ul. E. Plater 21) – winda oraz winda dla wózków inwalidzkich.
 5. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, (ul. Nowogrodzka 59) – winda oraz podjazd dla wózków inwalidzkich
 6. Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, I Zakład Radiologii Klinicznej (ul. Chałubińskiego 5) – winda oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 7. Sale wykładowe:
  - im. prof. A. Leśniowskiego (ul. Nowogrodzka 59) - niepełnosprawny student może zająć miejsce przy katedrze wykładowcy, podjazd dla wózków inwalidzkich,
  - im. prof. A. Gluzińskiego (ul. Chałubińskiego 5) - niepełnosprawny student może zająć miejsce przy katedrze wykładowcy,
  - im. prof. A. Grucy (ul. Lindleya 4) - niepełnosprawny student może zająć miejsce przy katedrze wykładowcy, winda oraz platforma umożliwiająca podjazd wózków inwalidzkich.

Szczegółowych informacji dotyczących dostępności architektonicznej obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego udziela Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr hab. Anna Zalewska-Żmijewska, e-mail: anna.zaleska-zmijewska@wum.edu.pl, tel. 608-634-470.