Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: prof. Dagmara Mirowska-Guzel 

Do zadań pełnomocnika należy:

 • wdrożenie i nadzór nad realizacją na uczelni standardów równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym w obszarze szkolnictwa wyższego oraz wynikających ze strategii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • inicjowanie i koordynowanie działań systemowych na rzecz równego traktowania  i zapobiegania dyskryminacji
 • wydawanie rekomendacji, w zakresie równego traktowania
 • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania członków społeczności akademickiej WUM
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji
 • monitoring i ewaluacja działań antydyskryminacyjnych
 • podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz równego traktowania członków wspólnoty akademickiej WUM
 • promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania wśród społeczności akademickiej oraz wdrażanie systemowych rozwiązań równościowych
 • koordynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania
 • wspieranie inicjatyw i współpracy członków wspólnoty WUM z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania zad równego traktowania
 • współpraca z komisją ds. równego traktowania

Komisja ds. równego traktowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Przewodniczący: prof. Marcin Wojnar


Gender Equality Plan

Plan na Rzecz Równych Szans Warszawski Uniwersytet Medyczny 2022-2024

Zarządzenie Rektora WUM w sprawie wprowadzenia Planu na rzecz Równouprawnienia dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2022-2024

Plan na rzecz Równouprawnienia dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2022-2024