Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największy kompleksowy ośrodek badań biomedycznych i biotechnologicznych, prowadzący od wielu lat interdyscyplinarne badania dotyczące chorób cywilizacyjnych. W trakcie konferencji, która odbyła się 8 marca w murach naszej uczelni, dyskutowano o najważniejszych osiągnięciach Centrum w obszarze biomedycyny oraz planowanych kierunkach jego działania. Wydarzenie było także okazją do nawiązania relacji networkingowych.

Wydarzenie zgromadziło około 400 osób (a zarejestrowało się prawie 550), reprezentantów różnych dziedzin nauki, od medycyny i farmacji, przez fizykę, chemię aż po informatykę, członków wielu instytutów badawczych, a także przedsiębiorców i przedstawicieli sektora gospodarki. Obecni byli również reprezentanci resortów współpracujących z CePT.

– Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii to konsorcjum, które naprawdę działa – mówił prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM, otwierając konferencję. I podkreślał: – Tworzy je grupa ludzi, którzy potrafią stawiać cele i te cele wspólnie realizować, czego dowodem jest sukces finansowy CePT. Jednoczy najlepsze jednostki naukowe w naszym kraju, może transferować technologie na zewnątrz, może być miejscem edukacji dla młodych badaczy. Przyczynia się także do rozwoju polskiej nauki i polskiej gospodarki.

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ubi es?

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii tworzy 10 ściśle współpracujących środowiskowych centrów naukowych. Ośrodek posiada 47 nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt badawczy, który służy kilku tysiącom naukowców, studentów oraz doktorantów. W ramach CePT badacze rozwiązują złożone problemy „od poziomu molekularnego do łóżka chorego”, prowadzone są też prace nad skracaniem czasu wdrożenia nowych technologii i produktów.

Obecnie CePT realizuje projekty naukowe z ośrodkami z kilkudziesięciu krajów oraz współpracuje z przedsiębiorstwami i jednostkami B+R. W zeszłym roku przychody oraz wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi wyniosła 118 mln zł, zaś przychody ze współpracy z otoczeniem gospodarczym wyniosły 39 mln zł, co potwierdza znaczenie i konkurencyjność CePT w obszarze usług badawczych.

– Staramy się wspólnie zmieniać świat na lepsze – mówił prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii. I dodawał: – Chcemy, żeby nasze konsorcjum było platformą do rozwoju biomedycyny, chcemy też rozmawiać o nowych wyzwaniach. Wspólnie możemy osiągnąć wiele więcej.

W trakcie sesji CePT ubi es? głos zabrali również przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych.

Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówił o działaniach resortu na rzecz finansowania i rozwoju nauki, zaznaczając, że ministerstwo jest otwarte na rozmowę ze środowiskiem akademickim.

– Dla mnie ważne jest, żeby efektem tych rozmów było wypracowanie jakiegoś modelu promocji nauki. Bo jestem przekonany, że jeżeli nie będzie większego nacisku na to, że nauka jest ważna, że społeczeństwo z niej korzysta, że naukowcy robią rzeczy potrzebne, to będzie nam ciężko zebrać na nią środki – podkreślał wiceminister Maciej Gdula.

Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki mówił: – Cieszę się, że projekt CePT będzie się z sukcesem rozwijał: raz dla sektora nauki, dwa dla sektora zdrowia, na końcu dla mieszkańców nie tylko Mazowsza, ale także całej Polski i Europy. I jestem przekonany, że pod kątem badań naukowych, które są tutaj wykonywane, jest także rozwiązaniem o charakterze światowym.

Głos zabrali także Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny, który przedstawił kwestię standaryzacji wymiany danych w obszarze biomedycyny oraz Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który krótko opowiedział o środkach na projekty inwestycyjne w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dlaczego warto inwestować w badania podstawowe

O tym, dlaczego warto inwestować w badania podstawowe oraz jak duże znaczenie ma rozwój takich ośrodków jak CePT przekonywał prof. Tomasz Stokłosa, kierownik Zakładu Biologii i Genetyki Nowotworów WUM oraz Laboratorium Genetyki WUM.

Prof. Stokłosa opowiedział zebranym o prowadzonych przez niego i jego zespół badaniach genetycznych wykorzystujących technologię sekwencjonowania wielkoskalowego następnej generacji (z ang. next-generation sequencing) do badania mutacji w genie TP53 - jednym z najważniejszych genów przeciwnowotworowych.

– Jako laboratorium uzyskaliśmy w 2016 r. certyfikat European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia i byliśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, który mógł wykonywać takie badania genetyczne – mówił prof. Stokłosa.

Po wejściu programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, hematolodzy zaczęli poszukiwać centrów i laboratoriów, w których można by było wykonywać testy badające mutację w genie TP53.

Prof. Stokłosa podkreślał: – Inicjatywa CePT i to, że mogliśmy takie badania zaoferować jako platforma komercyjna, sprawiły, że Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek zdecydowało się przeznaczyć pieniądze na zaawansowaną diagnostykę genetyczną nie na świecie, tylko na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dzięki temu uzyskano możliwość wprowadzenia nowoczesnego badania genetycznego nie tylko dla chorych z Warszawy, ale także z 21 miast z całej Polski. Ekspert zaznaczył, że nasi naukowcy przekonali środowisko kliniczne, że tak ważne badanie genetyczne można robić w Polsce tak samo dobrze, jak w innych miejscach na świecie. Ustalili także współpracę z wieloma ośrodkami hematologicznymi w Polsce oraz wyedukowali wiele zespołów diagnostycznych z całego kraju.

Pozostałe panele

W trakcie konferencji odbyły się jeszcze dwa panele „CePT pro futuro” oraz „Quo vadis biomedicine?”, oba zakończone dyskusją. Wysłuchaliśmy ponad dwudziestu referatów, wygłoszonych przez naukowców, kierowników projektów badawczych realizowanych przez CePT. Wśród prelegentów WUM reprezentowali: prof. Rafał Płoski, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej oraz prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej. W debatach wzięli udział prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, kierownik Laboratorium Badawczego – Banku Komórek WUM oraz prof. Leszek Pączek, zastępca przewodniczącego Rady Uczelni WUM.

W trakcie konferencji wystąpili także przedstawiciele instytutów tworzących konsorcjum CePT: Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Patronat nad wydarzeniem objęli: Rektor WUM, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zaś patronat honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego, Minister Zdrowia, Minister Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Agencja Badań Medycznych. Patronat medialny objęła Rzeczpospolita oraz Medycyna Praktyczna.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.