Oświadczenie w sprawie działań Uczelnianej Komisji Wyborczej

Warszawa, 26 kwietnia 2024 roku

Szanowni Państwo!
Członkowie Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego!

Z niezrozumieniem i niepokojem przyjąłem informację o działaniach Uczelnianej Komisji Wyborczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2024 r. zdecydowała o odmowie zastosowania się do zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących procedury wyboru na stanowisko rektora WUM.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Pani Minister Izabela Leszczyna, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przedstawiła propozycję rozwiązania sytuacji związanej z wątpliwościami dotyczącymi procedury wyborczej. Pani Minister wskazała m.in., że „przeprowadzenie wyborów rektora w sposób, który będzie gwarantował zachowanie odpowiednich standardów jest obecnie niemożliwe. Powoduje to ogromne straty wizerunkowe dla tak uznanej uczelni medycznej jak WUM” oraz że „wybór rektora w obecnie trwającej procedurze nie gwarantowałby poprawności wyboru, w przypadku negatywnego orzeczenia właściwych sądów. Doprowadziłoby to do wygaśnięcia mandatu rektora z mocy prawa”.

Mimo tak jednoznacznych wskazań Ministra sprawującego ustawowy nadzór nad działalnością WUM, Uczelniana Komisja Wyborcza odrzuciła zalecenie, zgodnie z którym obecne postępowanie w sprawie wyboru rektora powinno zostać anulowane. UKW zdecydowała, że procedura będzie kontynuowana, choć ze stanowiska organu nadzoru wynika, że jest ona dotknięta poważnymi wadami i może prowadzić do podważenia legalności wyboru nowego rektora.

Działania UKW nie tylko stanowią lekceważenie zaleceń Ministra Zdrowia, ale przede prowadzą do pogłębienia zamieszania i niepewności prawnej dotyczącej wyboru rektora. Jest to całkowicie niezrozumiałe zważywszy na to, że rolą UKW jest dbanie o prawidłowość i zgodność z prawem procedur wyborczych na WUM. Nie należy natomiast do UKW wykładnia przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stojąc na staży przestrzegania prawa na naszej Uczelni, deklaruję, że podejmę wszelkie niezbędne działania na rzecz wdrożenia w życie zaleceń Ministra Zdrowia z 25 kwietnia 2024 r., których celem jest przeprowadzenie wiążących i przejrzystych wyborów, a tym samym dbałość o interes prawny i wizerunkowy WUM.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Gaciong
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego