I Ogólnopolska Konferencja Logopedii Klinicznej na WUM

Wydarzenie zgromadziło 140 specjalistów, naukowców, praktyków i innych słuchaczy związanych z logopedią i medycyną. Rozmawiano o praktycznych aspektach logopedii klinicznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM oraz dr hab. Ewa Czochrowska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ds. kształcenia na kierunkach: lekarsko-dentystycznym w języku angielskim, logopedii ogólnej i klinicznej oraz współpracy z zagranicą.

Główne punkty konferencji

Do głównych punktów konferencji należały panele specjalistyczne poświęcone praktycznym aspektom logopedii klinicznej. Omawiano najnowsze badania, walidacje metod diagnostycznych, prace zespołów eksperckich oraz skuteczne strategie diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w praktyce klinicznej logopedów w Polsce i na świecie. Tematyka wystąpień dotyczyła pracy klinicznej w oddziałach neonatologicznych i patologii noworodka, otorynolaryngologicznych, neurologicznych, rehabilitacyjnych czy onkologicznych. Ponadto, przeprowadzony był panel wystąpień sponsorskich, które były bezpośrednio związane z praktyką logopedyczną.

Obrady Okrągłego Stołu

Istotną częścią wydarzenia w kontekście przyszłości logopedii w ochronie zdrowia były zamknięte obrady Okrągłego Stołu. Uczestnicy (goście honorowi, konsultanci w dziedzinie ochrony zdrowia neurologopedii, specjaliści, prelegenci, lekarze) poruszyli wiele tematów takich jak:

  • konieczność wliczenia logopedów do grupy zawodów medycznych, 
  • zmiana kształcenia dyplomowego i podyplomowego logopedów – wprowadzenie studiów pięcioletnich magisterskich,
  • możliwość podejmowania zatrudnienia w ochronie zdrowia dopiero po uzyskaniu tytułu magistra; 
  • konieczność ustawowego uregulowania zawodu logopedy i przypisania mu specyficznych, specjalistycznych dla tego zawodu kompetencji zawodowych diagnostycznych i terapeutycznych (np. instrumentalnych metod diagnostyki dysfagii ustno-gardłowej)
  • konieczność tworzenia i publikacji ogólnopolskich wytycznych dotyczących różnych zagadnień klinicznych,
  • szybka zmiana nieaktualnych procedur z koszyka świadczeń gwarantowanych 
  • stworzenie nowych procedur, niezbędnych do tego, żeby w sposób zgodny z przyjętymi normami w Europie i na świecie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu logopedii w placówkach ochrony zdrowia w Polsce. 

Omawiano też problem nieuprawnionego posługiwania się tytułem neurologopedy. Tytuł ten jest zarezerwowany dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinie ochrony zdrowia neurologopedii przy CMKP i zdały państwowy egzamin specjalizacyjny w CEM, uzyskując dyplom specjalisty. Tymczasem często posługują się nim osoby po nieuregulowanych studiach podyplomowych o nazwie „neurologopedia” prowadzonych często przez uczelnie bez zaplecza klinicznego, po których absolwent dostaje jedynie zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych i nie uzyskuje tytułu zawodowego.

Goście honorowi

Na konferencji pojawili się goście honorowi – znaczący specjaliści z dziedziny logopedii klinicznej oraz dziedzin pokrewnych: prof. Grzegorz Opala, minister zdrowia w latach 2000-2001, dr n. hum. Justyna Żulewska-Wrzosek, konsultant krajowa ds neurologopedii; dr n. hum. Karolina Pożoga, mgr Danuta Kuśnierkiewicz, dr n. med. Joanna Chmielewska-Walczak - konsultantki wojewódzkie w dziedzinie neurologopedii; dr n. biol. Anna Żebryk-Stopa – twórczyni i wieloletnia kierowniczka specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia neurologopedii; dr hab. Olga Jauer-Niworowska, kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu UW, mgr Magdalena Bartosiewicz-Żegota, przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów, dr hab. prof. PUM Wioletta Pawlukowska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej oraz kierownicy katedr, klinik i zakładów WUM.

Organizatorzy i patronaty

Wydarzenie odbyło się 18 maja br. w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM. Zostało zorganizowane przez Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Współorganizatorami byli: Klinika Neurologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii.

Patronatu Honorowego udzielili: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Logopedii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Ortodontyczne i Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.

Do Komitetu Honorowego Konferencji należeli: Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz – Kierownik Kliniki Neurologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Wydziału Lekarskiego WUM.

Konferencja była ważnym wydarzeniem naukowo-szkoleniowym, które umożliwiło wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, zgodnych z medycyną opartą na dowodach w dziedzinie logopedii.

Większość wystąpień z I Ogólnopolskiej Konferencji Logopedii Klinicznej można oglądać już na platformie YouTube