17. Europejski Kongres Neurofizjologii Klinicznej

Data dodania: 13.06.2019
W dniach 5-8 czerwca odbył się 17. Europejski Kongres Neurofizjologii Klinicznej (ECCN). Organizatorami spotkania byli: European, Middle East& African (EMEA) Chapter of International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) oraz Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś oraz JM Rektor UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - prof. Marek Ziętek.

Program naukowy Kongresu obejmował: 10 wykładów plenarnych, 18 sympozjów, 14 kursów szkoleniowych, 16 warsztatów dla lekarzy i 4 dla techników. Spośród nadesłanych streszczeń do prezentacji podczas kongresu zakwalifikowano 306 prac, z tego 47 jako doniesienia ustne, 259 - plakatowe. Uczestniczyło w nim 656 neurofizjologów z 48 krajów.Polskę reprezentowało aż 60 przedstawicieli tej specjalności.

W trakcie spotkania, odbywającego się pod hasłem: "Shaping the presence and the future of clinical neurophysiology", podzielono się najnowszymi doniesieniami dotyczącymi m.in.: czynnościowej oceny ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego z wykorzystaniem nowoczesnych technik EEG, EMG, multimodalnych potencjałów wywołanych (w tym stymulacji magnetycznej) w połączeniu z ultrasonografią i innymi badaniami neuroobrazowymi. Obok prac czysto teoretycznych i eksperymentalnych o dużej wartości poznawczej, wiele miejsca poświęcono zastosowaniu klinicznemu powyższych metod. Podkreślono konieczność rozwoju badań nad czynnością układu nerwowego, stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji neurofizjologów klinicznych oraz stworzenie platformy dla międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy.

Na spotkanie zostali zaproszeni wybitni naukowcy z całego świata, m.in. prof. Erik Stalberg (Szwecja), prof. David Burke (Australia), prof. Walter Paulus (Niemcy), prof. Claudio Babiloni (Włochy), prof. Piotr Olejniczak (USA), prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Polska).

Z inicjatywy Zarządu PTNK do uczestnictwa w Kongresie zaproszono honorowych gości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju neuroelektrofizjologii w Polsce, m.in. prof. Barbarę Emeryk-Szajewską, prof. Danutę Wochnik-Dyjas, prof. Jerzego Majkowskiego, prof. Tadeusza Bacię, prof. Ryszarda Podemskiego, prof. Jerzego Kotowicza, dr Bohdana Darwaja i dr Krystynę Niedzielską. Równocześnie, dzięki ofercie stypendialnej, udział w Kongresie oraz zaprezentowanie własnego dorobku naukowego umożliwiono młodym neurofizjologom (poniżej 35 r.ż), a autorów najlepszej prezentacji ustnej i 3 prezentacji plakatowych nagrodzono podczas uroczystego zakończenia Kongresu.

 Uczestnicy Kongresu wzięli także udział w spotkaniu integracyjnym Young Night Event. Okazją do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń były również rozmowy prowadzone w przerwach między sesjami.

W ramach Kongresu pod przewodnictwem prof. Anity Kamondi (Węgry) odbyło się także spotkanie zespołu ds. kształcenia w zakresie neuroelektrofizjologii. Przedstawiono na nim aktualne standardy obowiązujące w krajach członkowskich EMEA Chapter IFCN oraz perspektywy międzynarodowej współpracy szkoleniowej.
W Polsce, pomimo braku odrębnej specjalizacji z neurofizjologii klinicznej, zostały już ustalone wytyczne kształcenia oraz egzaminu końcowego w poszczególnych modułach neuroelektrofizjologii (EEG, EMG, PW, biofeedback).

Kongres był współfinansowany (w ramach umowy nr 768/P-DUN/2019) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Patronem medialnym Kongresu była Gazeta Lekarska

Uczestnicy Kongresu pozytywnie ocenili zarówno poziom naukowy i dydaktyczny, jak i organizację wydarzenia, za której stronę techniczną odpowiadała firma BCO Congressos Barcelo (Hiszpania).

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

 

Fot.: Archiwum własne