Aż 10 projektów WUM otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Data dodania: 20.05.2019
Środki finansowe przyznano czterem projektom w konkursie PRELUDIUM 16 i sześciu w konkursie OPUS 16.

W konkursie PRELUDIUM 16 wsparcie otrzymają:

mgr inż. Klaudyna Paulina Fidyt - doktorantka Studium Medycyny Molekularnej w Zakładzie Immunologii Klinicznej (promotor dr Małgorzata Firczuk) na projekt pt. „Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej z rearanżacjami genu MLL” 

lek. Aleksandra Gąsecka-van der Pol - doktorantka w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM (promotor - prof. Krzysztof J. Filipiak) na projekt pt. „Wartość prognostyczna płytkopochodnych mikroRNA u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych nowymi antagonistami receptora P2Y12”

mgr Renata Pionke - doktorantka w II Klinice Psychiatrycznej (promotor - dr hab. Łukasz Gawęda) na projekt Mechanizmy anomalii self w grupie osób chorujących na schizofrenię i w grupie ryzyka rozwoju psychozy. Badanie z wykorzystaniem zadań poznawczych i metody pobierania próbek doświadczenia (ESM).

lek. Dorota Helena Jaguś - doktorantka w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM (promotor - prof. Jolanta Małyszko) na projekt pt. „Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest znaczenie nowych biomarkerów?”

W konkursie OPUS 16 środki finansowe otrzymają:

prof. Marcin Ufnal z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej na projekt  pt. „Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie”

dr hab. Marek Antoni Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej na projekt pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS”

dr hab. Maciej Filip Dawidowski z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutyczne na projekt pt. „Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma”

Wsparcie otrzymają także trzy projekty, w których nasza Uczelnia jest partnerem:

Immunomodulacyjny wpływ bakteriofagów na funkcje komórek układu immunologicznego – kierownik projektu: dr Ryszard Międzybrodzki z Zakładu Immunologii Klinicznej UCK WUM. Konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

Wielopoziomowe badanie molekularne na podstawie laserowej mikrodysekcji rogówek w celu identyfikacji biomarkerów i celów terapeutycznych w stożku rogówki – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski 

Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych – Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

W konkursie Preludium o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału w konkursie było ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu do trzech osób przy czym osoba ze stopień doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystąpić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W ostatniej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało środki finansowe.

OPUS to konkurs na projekty badawcze, których kierownikiem może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu. W ostatniej edycji konkursu do NCN wpłynęło aż 1880 wniosków z czego do finansowania zostało zakwalifikowanych 361 projektów.

Szczegółowe informacje na o wynikach konkurów na stronie NCN

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji