Kolejne spotkanie w sprawie federalizacji WUM i UW

Data dodania: 27.03.2019
26 marca 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej UW odbyło się spotkanie dotyczące statusu federacji uczelni w systemie finansowania badań naukowych w Polsce. W spotkaniu wzięli udział rektorzy obu uczelni: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Marcin Pałys oraz prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM, dr hab. Maciej Duszczyk - Prorektor ds. naukowych UW, a także członkowie zespołów ds. federalizacji z UW i z WUM.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz działającej od kilku dni Agencji Badań Medycznych.

W prowadzonych aktualnie pracach nad kształtem federacji WUM - UW kluczowe są zagadnienia finansowania wspólnie prowadzonych badań naukowych wymagających wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którą dysponują oba uniwersytety. Podczas spotkania poddano analizie i wspólnej dyskusji kwestie skutecznego pozyskiwania i rozliczania środków na wspólne badania naukowe i inną planowaną działalność federacji.

Tematem spotkania było finansowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, udzielania zamówień publicznych, a także:

• wspólne prowadzenie wybranych badań naukowych, wspólnego uczestnictwa w wybranych konkursach i projektach badawczych,

• łączne traktowanie dorobku obu uczelni w polskich i międzynarodowych rankingach,

• współpraca w zakresie kształcenia doktorantów (szkoły doktorskie) i wspólnego prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych,

• stworzenie studentom i doktorantom możliwości wspólnego działania w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości,

• współpraca w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych,

• zapewnienie pracownikom, doktorantom i studentom wzajemnego dostępu do bibliotek i infrastruktury (obiektów, urządzeń, laboratoriów, itp.).

Jestem przekonany, że zacieśnienie współpracy obu uczelni odbędzie się z korzyścią dla wszystkich, a dla WUM i UW będzie kolejnym impulsem na drodze do osiągnięcia marki rozpoznawalnej w Europie. Chcielibyśmy zapewnić naszym studentom wszechstronne kształcenie. Spodziewamy się lepszego finansowania oraz lepszych perspektyw rozwoju” - podkreślał rektor prof. Mirosław Wielgoś.

 „Dzięki federacji chcielibyśmy osiągnąć wzrost pozycji międzynarodowej naszych uczelni. Tam, gdzie możemy prowadzić wspólne badania, federacja będzie oznaczała wartość dodaną, która pozwoli nam na znacznie większą rozpoznawalność na świecie” – zaznaczał prof. Marcin Pałys.

Celem federalizacji jest też umożliwienie studentom i doktorantom szerszego udziału w zajęciach dydaktycznych uczelni partnerskiej. Mogliby oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy będą mieli dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie uczestniczyłyby w konkursach grantowych.

Działania podejmowane na poziomie federacji organizowane będą w ramach 3 platform: badawczej (wspieranie międzyuczelnianych zespołów prowadzących inter-i wielodyscyplinarne badania), infrastrukturalnej (zapewnienie łatwego dostępu do infrastruktury obu uczelni)oraz transferu technologii (ochrona patentowa, wspólna oferta transferu technologii).

W myśl przepisów nowej ustawy federacja uczelni jest odrębną od tworzących ją uczelni osobą prawną, a taka sytuacja zazwyczaj nie była dotąd uwzględniana w regulaminach konkursów instytucji finansujących badania. Możliwość utworzenia federacji daje uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki), która weszła w życie 1 października 2018 r.

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email