Finał konkursu na najlepsze prace magisterskie studentów farmacji

13 marca br. rozstrzygnięto 55 Wydziałowy Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przez studentów kierunku farmacja.

Konkurs Prac Magisterskich organizowany jest corocznie dla studentów, którzy obronili pracę magisterską. Jego celem jest nagrodzenie najlepszych prac oraz promowanie młodych, uzdolnionych farmaceutów. Wydarzeniu Patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 16 uczestników. Zgodnie z przyjętymi zasadami, rywalizacja miała charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie na podstawie oceny prac przez Zespół Recenzentów, wyłoniono 10 finalistów Konkursu. W drugiej części, po zsumowaniu punktów za Sesję Plakatową i Referatową - Laureatów Konkursu.

Przybyłych na uroczystość powitali prowadzący: Hanna Dąbrowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WF oraz Kamil Koronowski - jego Przewodniczący. Sesję finałową zaszczycili obecnością: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego na czele z prof. Piotrem Wroczyńskim oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, mgr Wojciech Szkopański - Zastępca Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, mgr Joanna Pietrzyk z Okręgowej Izby Aptekarskej w Warszawie, mgr Monika Urbanowska reprezentujaca USP Zdrowie Sp. z o.o., mgr Jacek Szczepański z Servier Polska Sp. z o.o. oraz mgr Monika Strogulska-Dwojak z Farmacji Net Sp. z o.o.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WF. Zwracając się do przybyłych, powiedziała, że pisanie pracy magisterskiej jest jednym z ostatnich etapów studiowania, może być także pierwszym krokiem prawdziwej kariery naukowej. Wyraziła także przekonanie, że poziom naukowy prac wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z roku na rok jest coraz wyższy o czym świadczy liczba publikacji z udziałem magistrantów. Dziękując studentom, promotorom i recenzentom, stwierdziła że  przygotowane publikacje są dowodem na to, że farmacja jest nauka interdyscyplinarną, której piękno polega na łączeniu wielu obszarów. Wszystkim finalistom życzyła jak najszybszego opublikowania dokonań.

W programie wydarzenia znalazł się wykład dr Marty Dudek z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN pt. „Przewidywanie struktur krystalicznych nadzieją dla przemysłu farmaceutycznego?”

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I miejsce ex aequo:

Monice Wioletcie Knopczyk za pracę pt.: „Wpływ diety wzbogaconej w sprzężone trieny kwasu linolenowego na zawartość prostaglandyny E2 w wątrobie szczurów w warunkach procesu nowotworowego”,

Jarosławowi Piotrowi Golis za pracę pt.: „Bioaktywne substancje czterech odmian jagody kamczackiej – ich zawartość i właściwości antyoksydacyjne”,

III miejsce Marcie Ewie Fijałkowskiej za pracę pt.: Badanie wpływu światła na biosyntezę inhibitorów esteraz cholinowych i inhibicję aktywności acetylocholinoesterazy w aksenicznych kulturach gametofitów Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

Nagrodę publiczności w Konkursie na najlepszą Prezentację przedstawioną podczas Gali Finałowej 55. Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja przyznano studentowi Jarosławowi Golis.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM