Badaczka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzyma grant NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie kolejnym projektom w konkursie MINIATURA 2. Na liście beneficjentów ogłoszonej na początku lutego znalazła się dr Martyna Wróbel – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Dr Martyna Wróbel uzyska środki na badania pilotażowe pt.: „Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1”.

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania badawcze dla naukowców skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą. W konkursie MINIATURA 2 na realizację badań można uzyskać od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy. Finansowane mogą być wyłącznie działania naukowe, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 jest prowadzony w trybie ciągłym.

 

Biuro Informacji i Promocji

Grafika: źródło NCN