Immatrykulacja doktorantów

19 października br. odbyła się uroczystość, podczas której wręczono indeksy słuchaczom studiów doktoranckich: II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Spotkanie poprowadził Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, któremu towarzyszyli Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński i Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski. Grono przybyłych na uroczystość zaszczycili także: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło, Przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Studiów Doktoranckich – prof. Katarzyna Życińska oraz Kierownicy Studiów Doktoranckich poszczególnych Wydziałów: prof. Magdalena Marczyńska, prof. Dorota Maciejewska i prof. Jacek Przybylski. Obecni byli również członkowie władz dziekańskich: Prodziekan II WL - prof. Magdalena Malejczyk,  Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą WNoZ – prof. Katarzyna Koziak, Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii – dr hab. Dariusz Białoszewski oraz promotorzy i opiekunowie doktorantów.

Prof. Marek Kuch zwracając się do głównych bohaterów uroczystości, powiedział, że są w nich pokładane duże nadzieje. Zauważył także, że edukacja nowo przyjętych doktorantów przypadnie na czas przekształceń wynikających ze zmian  wprowadzonych przez ustawę 2.0. Następnie głos zabrał prof. Piotr Wroczyński, który życząc immatrykulownym sukcesów, podkreślił znaczenie ich dokonań dla dorobku i funkcjonowania całej społeczności akademickiej. Do życzeń dołączył się także prof. Piotr Małkowski. Wyrażając nadzieję, że okres studiów będzie czasem bezkonfliktowym, zapewnił, że Uczelnia postara się stworzyć jak najlepsze warunki kształcenia.

W imieniu Władz rektorskich głos zabrała prof. Barbara Górnicka. Dzieląc się radością z faktu, że wspólnota akademicka poszerza się o nowych członków, stwierdziła że uroczystość immatrykulacji to stanowi nie tylko święto każdego z przyjętych, ale jest też święto Wydziałów. Pogratulowała zakończonej sukcesem rekrutacji i życzyła spełnienia wszelkich marzeń związanych ze studiami doktoranckimi. Zapewniła, ze Uczenia będzie pomagać w urzeczywistnieniu tych zamierzeń.

Do immatrykulowanych zwrócili się także: prof. Katarzyna Życińska, prof. Dorota Maciejewska, prof. Magdalena Marczyńska i prof. Jacek Przybylski.

Po złożeniu ślubowania, doktoranci odebrali indeksy z rąk prof. Barbary Górnickiej.

W imieniu Samorządu Doktorantów głos zabrała przedstawicielka Zarządu Samorządu Doktorantów – Sandra Górska.

Wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia stanowiło zwieńczenie uroczystości.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Tomek Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM