Federalizacja WUM i UW – podpisanie listu intencyjnego

Data dodania: 16.10.2018
16 października br. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Ściślejsza współpraca WUM i UW pozwoli lepiej wykorzystać potencjał obu uczelni, uniwersytety wspólnie będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe. Dotyczyć będą najważniejszych wyzwań współczesności, wymagających wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którą dysponują.

"Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny potrzebują siebie. Uniwersytet bez medycyny jest niepełnym uniwersytetem, a medycyna bez innych nauk nie może się tak dobrze rozwijać jak po niej tego oczekujemy."– powiedział rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys uroczyście otwierając spotkanie. "Chcielibyśmy dążyć do współpracy naukowej, w tym wspólnych grantów i przedsięwzięć badawczych, do lepszego kształcenia studentów i doktorantów, czyli realizować takie przedsięwzięcia jak np.: wykłady czy przedmioty fakultatywne na WUM, kształcenie językowe na UW, studia podyplomowe, zindywidualizowane programy studiów dla najbardziej uzdolnionych studentów, czy wspólne prowadzenie przedmiotów na różnych kierunkach studiów. Chcielibyśmy również, aby federacja obejmowała wspólny system szkół doktorskich, który powinien być skrojony na miarę tych czasów, w których działalność interdyscyplinarna jest równie ważna jak działalność poszczególnych dyscyplin nauki." – dodał prof. Marcin Pałys.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś w swoim wystąpieniu odniósł się do wątku historycznego, podkreślając że proces federalizacji WUM i UW  jest czymś naturalnym. "Przypomnę, że wywodzimy się z tego samego źródła, że mamy wspólne korzenie. Przecież kiedyś byliśmy jednym Uniwersytetem, a Wydział Lekarski był jednym z wydziałów, które tworzyły Odrodzony Uniwersytet. Przypomnę również, że wielu medyków pełniło funkcje rektora Uniwersytetu Warszawskiego.  Wystarczy choćby wspomnieć pierwszego rektora Uniwersytetu Warszawskiego Józefa Polikarpa Brudzińskiego, jak również Franciszka Czubalskiego - ostatniego rektora wspólnego uniwersytetu, który następnie został pierwszym rektorem Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie musimy już myśleć nie tylko o historii, którą mamy wspólną, ale także o wspólnej przyszłości." – powiedział prof. Mirosław Wielgoś.

Podczas swoich wystąpień, zarówno rektor WUM jak i rektor UW podkreślali, że bez wątpienia jednym z głównych benefitów jakie niesie federalizacja jest wzrost pozycji obu uczelni w rankingach krajowych jak i międzynarodowych. "Głównym celem jest wzrost pozycji międzynarodowej naszych Uczelni, tam gdzie możemy prowadzić wspólnie badania - możemy osiągnąć wartość dodaną, która jest tak istotna, że pozwoli nam na znacznie większą widzialność na świecie. Pragniemy zapewnić wszechstronne kształcenie naszych studentów, przyciągać talenty zarówno wśród studentów, doktorantów jak i pracowników, którzy chcieliby realizować swoje ambicje w Uczelniach, które dają  szerokie możliwości rozwoju." – podkreślił rektor UW. "Jednym z istotnych elementów jest znacząca poprawa pozycji wspólnego Uniwersytetu. Na posiedzeniach Senatu przedstawiałem symulacje, które pokazują jak bardzo wzrośnie pozycja zarówno w rankingach międzynarodowych jak i w skali kraju. Rzeczywiście Ustawa 2.0 daje nam możliwości wykorzystania tej drogi jaką jest federalizacja przez co utrzymamy tożsamość uczelni, ale będziemy mogli być oceniani jako jeden uniwersytet." – zaznaczył rektor WUM.

Uczelnie zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Federacja zaczęłaby działać w październiku 2019 roku. Celem federalizacji jest utworzenie wspólnego systemu szkół doktorskich, dzięki któremu kształcenie będzie otwarte dla doktorantów WUM i UW. Federacja umożliwi studentom i doktorantom szerszy udział w zajęciach dydaktycznych partnerskiej uczelni. Będą mogli oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy będą mieli dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie będą uczestniczyły w konkursach grantowych i realizowały projekty naukowe.

Od ubiegłego roku akademickiego WUM i UW stopniowo zacieśniają współpracę naukową i dydaktyczną. Od listopada 2017 do maja 2018 roku odbywały się spotkania naukowców obu uczelni. Brali w nich udział przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, ale także zajmujących się prawem, bioetyką, logopedią, zarządzaniem i historią medycyny. Od 1 października br. UW i WUM uruchamiają wspólnie program mikrograntów. Pracownicy i doktoranci z obu uczelni mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. W styczniu 2018 r. obie uczelnie podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci WUM i UW mogli zapisać się na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. Zajęcia odbywały się w semestrze letnim 2017/2018 roku. W nowym roku akademickim pula zajęć, z których będą mogli skorzystać studenci, zostanie rozszerzona. Studenci i doktoranci obu uczelni uczestniczą też wspólnie w zajęciach organizowanych przez Inkubator UW.

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz  Uniwersytet Warszawski mają wspólną tradycję. Do lat 50. XX wieku na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych wiosną 1950 roku oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email