Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

Data dodania: 04.10.2018
4 października br. odbyła się uroczystość, podczas której w poczet uczelnianej społeczności oficjalnie przyjęto studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych, zdrowia publicznego - specjalność higiena stomatologiczna, studentów English Dentistry Division oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego.

Uroczystość poprowadziła Dziekan Wydziału Lekarsko- Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Zaproszenie gospodarzy przyjęli: Prodziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Artur Mamcarz, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. Bolesław Samoliński i p.o. Zastępcy Kanclerza – Stanisław Pitucha.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska przedstawiła studentom Władze Dziekańskie Wydziału: prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Michała Ciurzyńskiego – Prodziekana ds. Nauki, prof. Kazimierza Szopińskiego – Prodziekana ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą. Studenci poznali także prof. Sylwię Słotwińską – Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Przewodniczących Rad Pedagogicznych poszczególnych kierunków, członków Rady Wydziału, kierowników Katedr, Klinik i Zakładów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz pracowników Dziekanatu.

Pani Dziekan zwracając się do nowo przyjętych studentów powiedziała, ze rozpoczynają naukę na jednej z najlepszych Uczelni medycznych w kraju - na Wydziale plasującym się na czołowych pozycjach w ogólnopolskich rankingach wśród kierunków lekarsko-dentystycznych i  jednostce, której absolwenci zajmują pierwsze miejsca podczas Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Odnosząc się z uznaniem do sukcesu, jakim było przyjęcie na studia, wyraziła wiarę, że immatrykulowani będą uczestniczyć w budowaniu marki warszawskiej stomatologii i współtworzyć społeczność akademicką. Podzieliła się opinią, że choć specyfika studiów wymaga systematycznego uczenia się, to z pewnością będzie to najlepszy okres w ich życiu. Zachęcała także do aktywności w ramach działających na Uczelni organizacji studenckich i kółach naukowych.

Do studentów English Dentistry Division zwrócił się prof. Kazimierz Szopiński. Gratulując nowo przyjętym wyboru, mówił o wyzwaniach, które ich czekają ale też randze i znaczeniu dyplomu, który uzyskają. Opowiedział także o zasadach panujących na Uczelni oraz wyraził nadzieję, że studia pozwolą nie tylko zgłębić wiedzę medyczną, ale będą też okazją do poznana polskiej kultury i nawiązania znajomości.

Głównym punktem uroczystości, było ślubowanie studentów, które odebrali: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Kazimierz Szopiński i prof. Sylwia Słotwińska.

Podczas immatrykulacji wyróżniono studentów i doktorantów reprezentujących Wydział podczas Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Wręczono także akty powołania do pocztu sztandarowego sześciorgu studentom.

Do nowych członków uczelnianej społeczności zwrócił się przedstawiciel Samorządu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – Stanisław Pawlak.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nauki podstawowe w stomatologii - oczekiwania, możliwości, rzeczywistość” wygłosił dr hab. Marcin Ufnal z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii i Eksperymentalnej.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM