Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 04.10.2018
3 października br. odbyła się Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii. Uroczystość, podczas której ślubowanie złożyło prawie 600 studentów, poprowadził Dziekan Wydziału – prof. Marek Kuch.

Spotkanie rozpoczęło się wykonaniem pieśni Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie prof. Marek Kuch przedstawił i powitał gości biorących udział w Immatrykulacji. Na uroczystość przybyli: reprezentujący JM Rektora  - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji - prof. Wojciech Braksator, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. Bolesław Samoliński, Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą WNoZ – prof. Katarzyna Koziak, Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów - dr Zbigniew Wroński, Kierownik Studium Doktoranckiego II WL – prof. Magdalena Marczyńska, Władze Dziekańskie II Wydziału Lekarskiego oraz kierownicy jednostek nauczających na I roku.

Prof. Marek Kuch, zwracając się do nowo przyjętych studentów, powiedział, że czekają ich trudne studia, których nie należy się jednak bać. Podkreślił, że rozpoczynają naukę na jednej z najlepszych Uczelni w kraju. Zapewnił także, ze Uniwersytet dołoży wszelkich starań, aby przeobrażenia, które czekają w najbliższym czasie szkolnictwo wyższe, nie dotknęły studentów. Słowa powitania w wydziałowej rodzinie, jak i całej uczelnianej społeczności skierował także do studentów English Division.

W imieniu JM Rektora głos zabrał prof. Wojciech Braksator. Zwracając się do immatrykulowanych pogratulował im sukcesu rekrutacyjnego i powiedział, że rozpoczynają nowy, wyjątkowy etap swojego życia na Uczelni łączącej wieloletnią tradycję z nowoczesnością. Dołączają do środowiska, które jest ambitne, otwarte i dające wielkie możliwości rozwoju. Tworzą  je osoby, które kochają to co robią i które chętnie dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem ze studentami. Obiecał, że Uczelnia nie pozwoli na nudę oraz zachęcał do korzystania zarówno oferty dydaktycznej, jak i całej gamy zajęć dodatkowych - naukowych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych czy socjalnych. Podkreślił także, że powołany 40 lat temu II Wydział Lekarski dynamicznie się rozwija, zaś oferta edukacyjna zmienia się i uatrakcyjnia odpowiadając z jednej strony na wytyczne płynące z Unii Europejskiej, z drugiej zaś na bieżące potrzeby rynku.

Witając w społeczności akademickiej studentów English Division, wyraził przekonanie, że w niepewnym i zmieniającym się świcie dostosujemy się do czekających wyzwań. Radził także, aby każdy dzień pracy rozpoczynać, tak jakby był pierwszym i nieustannie, z pasją dążyć do celu, jakim jest zdrowie i dobrostan każdego pacjenta.

Centralnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, które odebrał Dziekan Wydziału.

Studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji złożono gratulacje. Wszyscy nowo przyjęci otrzymali z rąk prof. Marka Kucha okolicznościowe pinsy stanowiące emblemat II WL.

Z ramienia wydziałowego Samorządu Studentów nowych członków uczelnianej społeczności przywitał Mateusz Dankowski oraz Elwira Bukowiecka.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór pod dyrekcją Daniela Synowca. Nasi muzycy wykonali mini recital składający się ze standardów muzyki popularnej.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM