Wydział Farmaceutyczny WUM z pozytywną oceną w II edycji programu „Doktoratu wdrożeniowego”

10 lipca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jednym z wnioskodawców, który otrzyma dofinansowanie na realizację podstawowego celu ministerialnej inicjatywy jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem). Środki finansowe przeznaczone są na: dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta; finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższym niż 4 lata.

W ramach zwycięskiego wniosku złożonego przez nasz Wydział 2 uczestników realizujących ścieżkę programu odbędzie podstawowy cykl szkolenia zgodny z ramowym programem stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym. Studia doktoranckie będą prowadzone w systemie dualnym. Jednostka naukowa wspólnie z partnerem biznesowym ustalą plan badań, który będzie ukierunkowany na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez przedsiębiorcę. Doktorant otrzyma podwójną opiekę merytoryczną: opiekuna naukowego - samodzielnego pracownika naukowego, oraz opiekuna pomocniczego, wskazanego przez pracodawcę. System taki zagwarantuje stałe wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonych prac badawczych, jednocześnie zapewniając intensyfikację kontaktu między nauką a biznesem.

Lista wniosków z pozytywną oceną: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-ii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

Biuro Informacji i Promocji WUM