Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców WUM

27 czerwca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (RMN WUM). Rada powołana została przez JM Rektora w liczbie 15 osób – po trzech pracowników na każdy Wydział naszego Uniwersytetu. O powołaniu do Rady decydowało miejsce na tegorocznej Liście Liderów Naukowych (trzy pierwsze pozycje w każdym Wydziale), przy czym uwzględniano tylko Osoby, które miały nie więcej niż 40 lat.

Pierwsze spotkanie nowej Rady otworzył kurator RMN WUM, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM. Podczas spotkania wybrano władze RMN WUM pierwszej kadencji. Przewodniczącym RMN WUM został dr hab. n. med. Marcin Ufnal - kierownik Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM, a zastępcą przewodniczącego RMN WUM dr hab. n. med. Filip M. Szymański - kierownik Pracowni Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Skład RMN-WUM:

Przewodniczący: dr hab. Marcin Ufnal

Zastępcą przewodniczącego: dr hab. Filip M. Szymański

 

 

Członkowie:

 • dr hab. Aleksandra Czerw
 • dr hab. Łukasz Czyżewski
 • dr Łukasz Gawęda
 • dr hab. Joanna Giebułtowicz
 • dr hab. Joanna Gotlib
 • dr hab. Sebastian Granica
 • dr Marta Krasny
 • dr Marcin Krawczyk
 • dr hab. Jakub Piwowarski
 • lek. Anna E. Płatek
 • dr hab. Piotr Skarżyński
 • dr hab. Łukasz Szarpak
 • lek. dent. Łukasz Zadrożny

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: pełnienie roli organu doradczego dla Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową; przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową; podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową informacji o systemie finansowania nauki; wspieranie i reprezentowanie młodych pracowników naukowo-badawczych WUM; integracja środowisk młodych pracowników naukowo-badawczych WUM różnych Wydziałów; uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych i konkursach w WUM na zaproszenie pracodawcy; reprezentowanie młodych pracowników WUM w komisjach konkursowych według wymogów strategii HRSR i wymogów instytucji posiadających logo HR Excellence in Research; wspieranie wymiany młodych pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu ERASMUS; wspieranie zadań Uczelni z zakresie jej umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju; upowszechnianie w środowisku akademickim i naukowym postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, sporządzanie opinii w sprawach zleconych przez Rektora lub Kuratora Rady.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM