Prezydent Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w Europie gościła w Oddziale Zdrowia Publicznego WUM

Data dodania: 12.04.2018
10 kwietnia br. w Oddziale Zdrowia Publicznego WUM gościła prof. Katarzyna Czabanowska – Prezydent ASPHER - The Association of Schools of Public Health in the European Region – organizacji zrzeszającej szkoły kształcące specjalistów Zdrowia Publicznego z całej Europy.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Katarzyna Czabanowska, reprezentująca również Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu Maastricht University, przedstawiła działania, jakie realizowane są od początku 2017 roku w Oddziale Zdrowia Publicznego w ramach współpracy z ASPHER.

Wystąpienie dotyczyło aktualnych kierunków rozwoju zdrowia publicznego w Europie oraz działań podejmowanych obecnie na kierunku Zdrowie Publiczne WNoZ WUM. 

Prof. Czabanowska przedstawiła charakterystykę i działalność ASPHER - organizacji założonej 60 lat temu przez Światową Organizację Zdrowia, zrzeszającej 120 członków z różnych krajów Europy. Organizacja skupia się na promocji kształcenia w dziedzinie zdrowia publicznego dla celów i potrzeb polityki zdrowotnej, badań naukowych oraz rozwoju kadr zdrowia publicznego w Europie. Profesor zwróciła szczególną uwagę na nowoczesny, zgodny z misją organizacji, sposób kształcenia przyszłych kadr zdrowia publicznego, realizowany przez Oddział Zdrowia Publicznego WUM. Wskazała przy tym na zaistniałą obecnie konieczność podwyższenia roli absolwenta Zdrowia Publicznego na świecie. W ramach wystąpienia, przedstawiony został, zaproponowany przez organizację ASPHER, model działań mający na celu podniesienie wartości absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne na europejskim rynku pracy, poprzez profesjonalizację oraz  kształcenie na różnych poziomach: studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, czy doktoranckich, z uwzględnieniem oczekiwań współczesnych pracodawców. Profesjonalizacja studentów Zdrowia Publicznego wspierana powinna być m.in. poprzez wprowadzenie modeli kompetencyjnych, odpowiednie programy nauczania w oparciu o kompetencje, czy poprzez specjalnie opracowany kodeks etyczny dla profesjonalistów zdrowia publicznego. 

Profesor wskazała również na ogromne znaczenie współpracy między organizacjami naukowymi, networkingowymi, biznesowymi oraz przedstawicielami różnorodnych ugrupowań a uniwersytetami krajów europejskich, służącej wzmocnieniu pozycji zdrowia publicznego. 

Prezes Stowarzyszenia podkreśliła kluczową rolę przywództwa w procesie nauczania na kierunku Zdrowie Publiczne, odnoszącego się do zagadnień współpracy, myślenia systemowego i inteligencji emocjonalnej. 

Obecnie w Oddziale Zdrowia Publicznego WUM realizowane są działania, które bardzo dobrze wpisują się w model działań opracowany przez organizację ASPHER. Od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM nastąpiła zmiana programu kształcenia - wprowadzony został autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich, w ramach którego realizowany jest moduł przedmiotów z cyklu KOP! - Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców oraz przedmioty w języku angielskim. W oparciu o moduł KOP! na kierunku Zdrowie Publiczne odbywa się kształtowanie kompetencji miękkich studentów m.in. w zakresie budowania zespołów i relacji z klientem, komunikacji w zespole, networkingu, czy mediacji i negocjacji. Na studiach stacjonarnych II stopnia wprowadzona została również nowa specjalność: Badania kliniczne i ocena technologii medycznych, będąca odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. 

Od początku roku akademickiego 2017/2018 w Oddziale Zdrowia Publicznego WUM wdrożony został "Pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego - Strenghts-based leadership", w ramach którego studenci mają możliwość rozwinąć swoje umiejętności przywódcze poprzez kontakt z doświadczonymi coachami certyfikowanymi przez Instytut Gallupa. Wspomniany program liderski złożony jest z trzech etapów: Testu StrenghtsFinder określającego mocne strony studenta, indywidualnych spotkań coachingowych oraz programu mentoringowego. 

Duże znaczenie dla realizacji działań zwiększających rolę Zdrowia Publicznego w Europie, ma pozyskanie przez Oddział Zdrowia Publicznego WUM środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA, której proces rozpoczął się w styczniu 2018 r. i zostanie zakończony w 2019 r.

Oddział Zdrowia Publicznego WUM, aktywnie uczestniczący w organizacji ASPHER, przygotowując studentów do wejścia na rynek pracy, w pełni realizuje nowoczesny model kształcenia profesjonalistów-liderów zdrowia publicznego w oparciu o nauczanie przywództwa oraz szerokiego wachlarza kompetencji społecznych. 

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM