Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VII Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego

23 marca br. w sali im. prof. A. Dobrzańskiego mieszczącej się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyła się VII Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Spotkanie, podczas którego podsumowano dorobek naukowy pracowników Wydziału, otworzył i poprowadził Dziekan – prof. Marek Kuch. W gronie przybyłych na Sesję znaleźli się: prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą.

Prof. Wojciech Braksator odczytał list JM Rektora, który pogratulował Dziekanowi i Kolegium Dziekańskiemu kontynuacji tego wyjątkowego cyklu spotkań naukowych oraz podkreślił, że wysoka pozycja, jaką od lat zajmuje nasz Uniwersytet w rankingach uczelni akademickich, zwłaszcza zaś miejsca w ścisłej czołówce wśród uczelni medycznych, to w dużym stopniu zasługa aktywności naukowej II Wydziału Lekarskiego. Przywołał także nazwiska pracowników II WL z największym dorobkiem publikacyjnym w 2017 r. Według zestawienia przygotowanego przez Bibliotekę Główną, na podstawie danych zgromadzonych w bazie WUM (w oparciu o IF), największym dorobkiem mogą się poszczycić: prof. Mariusz Ratajczak, prof. Dariusz Szukiewicz i prof. Andrzej Horban, a stosując krytetria MNiSW są to: prof. Mariusz Ratajczak, dr hab. Ernest Kuchar i prof. Dariusz Szukiewicz.

W przekazanym piśmie JM Rektor powinszował także kierownikom i pracownikom jednostek najwyżej sklasyfikowanych w ankiecie naukowo-dydaktycznej za rok 2016. Zgodnie z wynikami ankiety prym wiodą: Zakład Epidemiologii (w grupie jednostek o sumie etatów większej niż trzy) i Zakład Medycyny Regeneracyjnej (w grupie jednostek, w których liczba etatów jest mniejsza niż trzy). Po przemówieniu wysłuchano wykładu zatytułowanego „Moda na odchudzanie – ruch czy dieta – razem czy osobno?”, który wygłosił prof. Artur Mamcarz, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, pełniący funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego.

W kolejnej części spotkania miała miejsce prezentacja pracy habilitacyjnej i prac doktorskich. Swoje dokonania przedstawili:

Dr hab. Ewa Langwińska-Wośko „Zmiany patomorfologiczne i patofizjologiczne układu wzrokowego jako wyraz neurodegeneracji w przebiegu choroby Wilsona”.

Dr Piotr Wojdasiewicz „Analiza porównawcza występowania chemokiny CX3CL1 oraz ekspresji jej receptora CX3CR1 w artropatii hemofilowej i chorobie zwyrodnieniowej stawów”. Wystąpienie opatrzył komentarzem prof. Dariusz Szukiewicz.

Dr Joanna Jaczewska-Bogacka „Zastosowanie metody proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF) oraz komputerowej analizy chodu w rehabilitacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego”. Komentarz do prezentacji wygłosił dr hab. Artur Stolarczyk

Ostatnią część spotkania stanowiło wystąpienie studentki Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Justyny Pordzik, która zaprezentowała pracę: „Określenie znaczenia rokowniczego nowych mikroRNA związanych z reaktywnością płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2”. Wprowadzenie do prezentacji wygłosiła prof. Bożena Werner, zaś komentarz dr hab. Marek Postuła.

Podsumowania konferencji dokonał Dziekan II WL – prof. Marek Kuch.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
3.jpg
4.jpg
5a.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback