VIII Konferencja z cyklu "Promocja zdrowia, przykłady dobrych praktyk"

Data dodania: 21.03.2018
20 marca br., w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się VIII edycja Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu "Promocja zdrowia - przykłady dobrych praktyk". Tegoroczne spotkanie poświęcono problemowi przemocy domowej oraz instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska Linia”. Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś oraz Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar.

Konferencję otworzyła Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM, która pełniła również rolę moderatora spotkania.

W trakcie sympozjum Renata Durda – kierująca „Niebieską Linią”, przedstawiła skalę i charakterystykę zjawiska przemocy domowej w Polsce. Prelegentka zwróciła uwagę m.in. na skutki przemocy doznawanej w bliskiej relacji, takie jak: wyuczona bezradność czy syndrom sztokholmski. Zaprezentowała  także spoty edukacyjne, stworzone w ramach kampanii "(Nie) Bądź Miła", w związku z obchodzonymi 16 Dniami Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet.

Sylwia Spurek - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, opowiedziała o uprawnieniach pracowników ochrony zdrowia potrzebnych do reagowania na przemoc w rodzinie. Wspomniała m.in. o obowiązku wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty" przez osoby wykonujące zawód związany z medycyną oraz o ciążącym na lekarzach obowiązku wystawiania bezpłatnych zaświadczeń, mogących stanowić alternatywny do obdukcji, dowód zaistnienia przemocy. Prelegentka podkreśliła również znaczenie odpowiedniej realizacji przepisów prawnych dotyczących przemocy. Zdaniem Sylwii Spurek praktyka w stosowaniu prawa powinna przebiegać w sposób skoordynowany i specjalistyczny. W swoim wystąpieniu wykładowczyni opowiedziała także o czterech rodzajach przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej.

Joanna Zbucka-Krzyżanowska z Fundacji eFkropka, przeciwdziałającej stygmatyzacji osób po kryzysie psychicznym, poruszyła temat dotyczący zaburzeń psychicznych będących skutkiem przemocy, wskazując na takie konsekwencje jak stres pourazowy i depresję. Prelegentka scharakteryzowała również postać sprawcy, który odznacza się określonymi cechami osobowości np.  niską samooceną i niskim poziomem kontroli impulsów.  

Urszula Nowakowska - założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie omówiła natomiast problem stereotypów, który uwidacznia się w pracy sądów zajmujących się sprawami przemocy wobec kobiet.

W dalszej części Konferencji miały miejsce wystąpienia: Błażeja Kmieciaka z Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - "Przymus bezpośredni - między przemocą a pomocą", Grażyny Pisarczyk  ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach - "Bezpieczny Senior w Kielcach", psycholożki klinicznej i psychoterapeutki Renaty Kałuckiej - "Psychologiczne skutki doświadczania przemocy w dorosłym życiu" oraz Marii Kuźmicz z „Niebieskiej Lini” na temat przeciwdziałania przemocy wobec  seniorów, w oparciu o program "Starszy Pan, Starsza Pani" i działania Fundacji Projekt Starsi.

Po wystąpieniach prelegentów  odbyła się dyskusja moderowana przez mgr Iwonę Bruśk.

Konferencję, współfinansowaną ze środków m.st. Warszawy, zakończyła i podsumowała Renata Durda.

Materiały ze spotkania będą za zgodą prelegentów zamieszczone na stronach internetowych

Zakładu Zdrowia Publicznego WUM: www.zzp.wum.edu.pl

Niebieskiej Linii: www.niebieskalinia.pl

 

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM