Projekt WUM AID uzyskał dofinansowanie NCBR

Data dodania: 21.03.2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I. Jednym z beneficjentów konkursu jest nasza Uczelnia, która zgłosiła projekt „WUM AID. Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zorientowanego na studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację do 31.08.2022 r. kompleksowego, zintegrowanego programu rozwoju Uczelni. Koordynacja programu będzie leżała w gestii nowoutworzonego, uczelnianego centrum edukacji medycznej.

Projekt ma także na celu wzmocnienie rangi i międzynarodowej pozycji dydaktyki prowadzonej w WUM, rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni, zwiększenie innowacyjności programów i metod kształcenia, lepsze dostosowanie oferty, programów i efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zamierzeniem projektu jest także rozwój kompetencji społecznych studentów, wzrost umiędzynarodowienia kadry i programów kształcenia, podniesienie standardów usług Biura Karier oraz rozwój kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej WUM.

W ramach projektu przewidziane jest m.in.: zorganizowanie Szkoły Letniej Zdrowia Publicznego, opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna, wprowadzenie nowego kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki", wprowadzenie nowego kursu/fakultetu przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR.

Koszt projektu to 11 825 723,28 zł, zaś kwota dofinansowania to - 11 469 723,28 zł

Biuro Informacji i Promocji WUM