54. edyca Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku farmacja

Data dodania: 07.03.2018
7 marca br. wyłoniono zwycięzców 54. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej spośród studentów kierunku farmacja.

Konkurs Prac Magisterskich organizowany jest corocznie dla studentów, którzy obronili pracę magisterską. Jego celem jest nagrodzenie najlepszych prac oraz promowanie młodych, uzdolnionych farmaceutów.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 28 osób.  Zgodnie z regulaminem, rywalizacja miała charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie na podstawie oceny prac przez Zespoły Recenzentów, zostali wyłonieni Finaliści Konkursu, natomiast w drugim etapie, po zsumowaniu punktów za Sesję Plakatową i Referatową, Laureaci Konkursu.

Sesję finałową zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego: dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, dr hab. Marcin Sobczak - Prodziekan do spraw nauki  oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, mgr Michał Byliniak - Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz sponsorzy.

Uroczystego otwarcia Gali finałowej Konkursu dokonała dr hab. Joanna Kolmas -Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych.  Zwracając się do uczestników wydarzenia, wyraziła zadowolenie z ich zaangażowania  w przygotowanie sesji posterowej Konkursu, zwróciła uwagę na oryginalność tematów i ich aktualność, ale także dużą aplikacyjność. Życzyła udanych prezentacji i satysfakcji z wykonanej pracy.

W dalszej części uroczystości, którą poprowadzili studentka Agata Jaworska i Wiceprzewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów – Kamil Koronowski, laureaci zaprezentowali założenia oraz wyniki swoich prac w postaci prezentacji multimedialnych.

W programie wydarzenia znalazły się dwa wykłady, które wygłosili: dr hab. Maciej Dawidowski z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej (Inhibitory połączenia białek PEX14 i PEX5: racjonalnie zaprojektowane cząsteczki modulujące import enzymów do glikosomu) oraz  dr Anna Makowska (Równowaga z dokładnością aptekarską).

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I miejsce:  
Adamowi Kasińskiemu za pracę pt.: Badanie hydrożelowych nośników 5-fluorouracylu.

II miejsce:

Barbarze Kołodziejskiej za pracę pt.: Kompozyt hydroksyapatytowo-alginianowy zawierający jony strontu i selenu oraz kwas zoledronowy – otrzymywanie i badania fizykochemiczne.

III miejsca ex aequo:

Ewie Jurczak za pracę pt.: Solwatomorfizm 17-β-estradiolu,
Agacie Grabowskiej za pracę pt.: Zawartość manganu, miedzi, ołowiu i kadmu u dzieci z zespołem Phelan McDermid wyznaczone metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

Do rywalizacji w Finale 54. Konkursu Prac Magisterskich przystąpiły także:

- Anna Magdalena Gorzelak - autorka pracy pt.: Określenie udziału układu tachykininowego  w przeciwbólowym działaniu hybrydy peptydowej o zróżnicowanych farmakoforach składowych;
- Diana Wojciechowska - autorka pracy pt.: Aktywność układu kanabinoidowego u myszy linii o wysokiej (HA) i niskiej (LA) analgezji postresowej;
- Paulina Plata - autorka pracy pt.: Badanie sfałszowanych produktów leczniczych zawierających inhibitory PDE-5 metodami spektroskopii Ramana i spektrometrii mas;
- Agata Joanna Turek - autorka pracy pt.: Recepturowe formulacje preparatów rAAV;
- Karolina Anna Pawłowska - autorka pracy pt.: Izolacja i identyfikacja związków polifenolowych z ziela Corispermum marschallii Steven;
- Dominika Grzymała - autorka pracy pt.: Analiza lekowrażliwości szczepów Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących wyizolowanych z próbek wody rzeki Wisły.

Na zakończenie Finału Konkursu Prac Magisterskich Władze Dziekańskie i Przedstawiciele Sponsorów: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o., Egis Polska Sp. z o.o., PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o., Grupa PWN wręczyli Laureatom i uczestnikom Konkursu nagrody i dyplomy.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewska
Dział Fotomedyczny WUM