Konferencja Naukowa Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WUM

Data dodania: 02.03.2018
1 marca odbyła się Konferencja Naukowa Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, podczas której po raz ósmy rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace magisterskie wykonane w roku akademickim 2016/2017 przez absolwentów kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W drugiej części konferencji odbył się II Ogólnopolski Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej.

Organizatorem wydarzenia były Władze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samorząd Studentów, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych WUM we współpracy z Oddziałem Warszawskiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Honorowy Patronat nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś.  

Finałową sesję konkursu prac magisterskich otworzyła prof. Grażyna Nowicka – Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. W gronie przybyłych gości znaleźli się m.in.: dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, dr n. med. Elżbieta Stefaniuk - Wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr n. farm. Sławomir Białek Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, członkowie Jury Konkursu i pracownicy Oddziału Medycyny Laboratoryjnej.

Zwracając się do uczestników wydarzenia, prof. Grażyna Nowicka powiedziała, że konkurs wpisał się już w tradycję Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, który prezentacje prac magisterskich podniósł do rangi konferencji. Stanowi on także znakomitą okazję do pokazania, jak wiele nauczyli się studenci i czego można od nich oczekiwać.

Wykład inauguracyjny części konkursowej konferencji wygłosiła prof. Leonora Bużańska z Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych PAN. Jej wystąpienie nosiło tytuł „Organoidy – nowe narzędzie in vitro w diagnostyce i terapii”.

Po prezentacjach finalistów ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I miejsce mgr Anecie Moskalik za pracę pt.: „Ocena żelazo-zależnych mechanizmów tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych” wykonaną w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM, opiekunem i promotorem pracy była dr hab. Olga Ciepiela. 

II miejsce mgr. Sławomirowi Pietrzakowi za pracę pt.: „Opracowanie i zastosowanie nowej metody chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mass (LC-MS/MS) do oznaczania terifluonomidu w ślinie” wykonaną w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków WUM, opiekunem pracy był mgr Bartłomiej Sankowski, a promotorem była: dr hab. Joanna Giebułtowicz.

III miejsce mgr Edycie Hendiger za pracę pt.: „Wpływ nanocząsteczek srebra i złota oraz jodopowidonu na przeżywalność ameb z rodziny Acanthamoeba” w wykonaną w Zakładzie Biologii Medycznej WUM, opiekunem i promotorem pracy był: dr Marcin Padzik.

Dodatkową nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę SYNEVO zdobył mgr Sławomir Pietrzak za istotny aspekt praktyczny prezentowanej pracy.

Drugą część wydarzenia stanowił II Ogólnopolski Studencki Kongres Medycyny Laboratoryjnej, podczas którego studenci z różnych ośrodków akademickich zaprezentowali wyniki swoich prac badawczych realizowanych w kołach naukowych, gdzie mogą nie tylko poszerzać wiedzę, ale i zdobywać specyficzne umiejętności i kompetencje.

Część Kongresową wydarzenia zainaugurowała dr hab. Olga Ciepiela z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologicznej Wieku Rozwojowego, wygłaszając wykład zatytułowany „Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe – krótka droga od odkrycia naukowego do kliniki”

Podczas Kongresu rozstrzygnięto konkurs na najlepsze i najlepiej zaprezentowane prace. Laureatami konkursu zostali:
miejsce I – Sebastian Koziarz z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Nagrodzona praca nosiła tytuł .: „Płytkowy pył – mikrocząsteczki płytek krwi”.
Miejsca II i III zajęły studentki naszego Uniwersytetu: Agnieszka Zimińska za pracę pod tytułem.: „Gruźlica – problem minionych stuleci czy wciąż utrapienie ludzkości” oraz Magdalena Nowak za pracę zatytułowaną.: „Czy zakres wartości referencyjnych w teście wiązania maleimidu-5’eozyny (EMA) powinien być taki sam dla noworodków i dzieci starszych?”.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę ALAB Laboratoria, zdobyła Zuzanna Fedorowicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za pracę nt.: Możliwe przeciwnowotworowe wpływy ekstraktów z chmielu poprzez regulację aktywności metaloproteinaz”.  

Ostatnią częścią wydarzenia było uczczenie Jubileuszu 5-lecia działalności Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych WUM. Obecny przewodniczący STDL WUM Bartek Zawadzki przypomniał historię powstania organizacji, która do ubiegłego roku funkcjonowała pod nazwą Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Warszawa. Podkreślił także aktywność podobnych organizacji studenckich działających we wszystkich ośrodkach akademickich nauczających na kierunku analityka medyczna.  Bartek Zawadzki podziękował także za lata zaangażowania wszystkim dotychczasowym przewodniczącym organizacji: mgr Magdalenie Szmulik, Weronice Bystrzyckiej i mgr Abduljabbar Bassmarowi oraz opiekunowi STDL dr. Sławomirowi Białkowi. Na zakończenie już w kuluarach wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście zostali poczęstowani tortem jubileuszowym.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM