100-lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Data dodania: 05.02.2018
2 lutego br. z okazji setnej rocznicy powstania Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM w Muzeum Historii Medycyny WUM odbyła się rocznicowa konferencja naukowa. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej jubileuszowi.

Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia oraz prof. Jana Pachecki – Przewodniczącego Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła prof. Dagmara Mirowska-Guzel – Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Pani profesor przywitała wszystkich w imieniu własnym i nieobecnych organizatorów: prof. Edwarda Towpika - Dyrektora Muzeum Historii Medycyny oraz prof. Andrzeja Członkowskiego - kierownika Katedry w latach 1991 – 2013. Zaproszenie gospodarzy na tę wyjątkową uroczystość przyjęli: dr hab. Marcin Czech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Jerzy Czuczwar – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, dr Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM minionych dwóch kadencji, prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Obecni byli także: prof. Janusz Komender – Dziekan I WL naszej Uczelni w latach 1981-1984, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I WL obecnej kadencji, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. Studenckich I, II i III roku, prof. Lidia Rudnicka – Prodziekan ds. Nauki I WL.

W gronie przybyłych znaleźli się także: prof. Władysław Lasoń – Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, prof. Małgorzata Filip – Dyrektor ds. Naukowych Instytutu Farmakologii PAN, dr hab. Iwona Arabas z Muzeum Farmacji, prof. Bogusław Okopień – konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, prof. Mieczysław Szostek – prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, prof. Longin Marianowski – Dziekan II WL w 1987-1993 oraz prof. Ryszard Aleksandrowicz - Prodziekan II WL w latach 1975-1978

Prof. Dagmara Mirowska-Guzel podziękowała także za przybycie byłych i obecnych Pracowników Katedry i Zakładu m. in.: prof. Bożeny Tarchalskiej-Kryńskiej, prof. Grażyny Gromadzkiej, prof. Iwony Kurkowskiej-Jastrzębskiej oraz doc. Adama Przybyłkowskiego.

Szczególnie ciepło powitała krewnych założycieli i nestorów warszawskiej farmakologii – Annę Modrakowską wnuczkę prof. Jerzego Modrakowskiego – założyciela i pierwszego Kierownika Zakładu Farmakologii Eksperymentalnej, Krzysztofa Szreniawskiego i Teresę Baczyńską – dzieci prof. Zbigniewa Szreniawskiego – kierownika Katedry w latach 1974-1991 oraz prof. Wojciecha Jeske syna prof. Józefa Jeske – twórcy i pierwszego kierownika Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego naszej uczelni w latach 1960-1977.

Zwracając się do zebranych z radością odnotowała fakt, że z okazji jubileuszu na jej ręce przekazano wiele listów gratulacyjnych, których autorami byli: prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju WUM, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Rafał Krenke – Prodziekan I WL ds. studenckich IV, V i VI roku, prof. Edmund Przegaliński – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, prof. Waldemar Turski – kierownik Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Dorota Hryniewiecka – Firlej Prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INPHARMA) oraz dr Małgorzata Zaremba – pracownik Katedry.

Prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia odczytała list gratulacyjny JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia, który na ręce kierownik Zakładu – prof. Dagmary Mirowskiej-Guzel przekazał życzenia i gratulacje z okazji stulecia jednostki. Podziękował on za codzienną pracę całego zespołu, którego wysiłek od wieku buduje naszą Alma Mater, zapewniając jej godne miejsce w świcie nauki nie tylko polskiej, ale i światowej.

W ciepłych słowach skierowanych do świętujących jubileusz przypomniał nazwiska wybitnych naukowców związanych z Katedrą i Zakładem: prof. Jerzego Modrakowskiego, prof. Piotra Kubikowskiego i prof. Zbigniewa Szreniawskiego. Specjalne słowa wdzięczności i uznania za dotychczasowe dokonania skierował do nieobecnego  na uroczystości prof. Andrzeja Członkowskiego. Stwierdził m.in.”…jest Pan wzorem kompetencji i perfekcji, ale także wielkiej życzliwości i ogromnego serca wobec ludzi. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest dumny, mogąc poszczycić się faktem, że należy Pan do naszej uczelnianej rodziny." Podkreślił, że godną następczynią prof. A. Członkowskiego jest prof. Dagmara Mirowska-Guzel kierująca Katedrą od października 2013 roku. Wyraził także przekonanie, że pod kierownictwem pani profesor Katedra będzie się nadal rozwijała i będziemy słyszeć o kolejnych sukcesach. Prof. Mirosław Wielgoś życzył kierownictwu i pracownikom dalszych osiągnięć  służących rozwojowi nauki i podnoszeniu rangi Uczelni.

Wyrazem wdzięczności i uznania za aktywność naukową, wysiłek wkładany w kształcenie kolejnych pokoleń studentów oraz umacnianie wysokiej pozycji Uczelni było przyznanie przez JM Rektora Katedrze i Zakładowi Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej  Medalu im. dr. Tytusa Chałubińskiego. Z rąk prof. Barbary Górnickiej medal odebrała prof. Dagmara Mirowska-Guzel.

Kapituła Medalu im dr. Tytusa Chałbińskiego uhonorowała również prof. Andrzeja Członkowskiego. Medal i dyplom dla pana profesora przekazano na ręce prof. Dagmary Mirowskiej-Guzel.

Gratulacje i życzenia złożył także Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski, który podziękował pracownikom za trud dydaktyczny i wkład w naukę. Życzył także, aby następne 100 lat było wypełnione porównywalnymi albo jeszcze większymi osiągnięciami.

Prof. Dagmara Mirowska-Guzel zwracając się do uczestników spotkania, stwierdziła, że jednostka rozrastała się przez 100 lat. Historia pozwalała na rozwój Katedry, na udział w jej życiu kierowników, pracowników i doktorantów, którzy odciskali trwały ślad na aktywności naukowej i dydaktycznej. Gromadziła ludzi niezwykłych, dla wielu z nich była miejscem, w którym stawiali pierwsze kroki naukowe, choć czasem ich późniejsza działalność w mniejszym stopniu wiązała się z farmakologią. Wyraziła nadzieję, że za 100 lat następcy będą tak samo wyjątkowo mówić o Katedrę i darzyć ją takim samym sentymentem jak współcześni. Dziękując wszystkim za obecność zaprosiła do lektury broszury będącej esencją historii jednostki oraz obejrzenie wystawy, na której zgromadzono historyczne publikacje, listy i fotografie.

W kolejnych części spotkania dr hab. Maciej Niewada przedstawił prezentację dotyczącą historii Katedry i Zakładu Farmakologii w latach 1918-199, zaś prof. Dagmara Mirowska-Guzel opowiedziała o dziejach jednostki w latach 1991-2018.  

Swoimi wspomnieniami związanymi z niezwykłymi osobowościami, które współtworzyły Katedrę oraz z wyjątkowością miejsca, jakim był budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 podzielili się m.in.: prof. Anna Członkowska, prof. Jerzy Czuczwar, prof. Marek Krawczyk, prof. Mirosław Szostek, prof. Bożena Tarchalska-Kryńska oraz prof. Zofia Rajtar-Leontiew.

Głos Zabrał także dr hab. Marcin Czech, który nawiązując do najnowszej historii Katedry, podziękował wszystkim jej pracownikom, szczególnie zaś prof. Andrzejowi Członkowskiemu za otwartość na interdyscyplinarność, która zaowocowała ważnym miejscem farmakoekonomiki w całym systemie ochrony zdrowia.

W dowód uznania za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nasza jednostka została uhonorowana dwiema statuetkami przyznanymi przez Władze Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz  Władze Katedry i Zakładu  Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i członków Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii.

W imieniu pracowników Katedry dr hab. Marek Postuła podziękował prof. Dagmarze Mirowskiej-Guzel za możliwość rozwoju zawodowego i zapewnił ją, że zawsze może liczyć na swoją farmakologiczną rodzinę.

Zwieńczeniem wydarzenia było spotkanie towarzyskie, które zgromadziło byłych i obecnych pracowników oraz wszystkich sympatyków i przyjaciół Katedry.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM