I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa

9 czerwca 2017 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa „Biotechnologia roślin – perspektywy i wyzwania” poświęcona pamięci prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej.
9 czerwca 2017 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa „Biotechnologia roślin – perspektywy i wyzwania” poświęcona pamięci prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. 

Spotkanie zostało zainicjowane przez pracowników naukowych Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych WF WUM, którym profesor Furmanowa kierowała 29 lat. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,  Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk oraz wchodząca w skład ww. Komitetu, Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii.

Tematem konferencji była  „Biotechnologia roślin – perspektywy i wyzwania”. Rośliny są podstawowym źródłem pozyskiwania substancji biologicznie czynnych o potencjalnym zastosowaniu w lecznictwie, kosmetologii i w innych dyscyplinach naukowych. Obecnie, obserwuje się znaczne zainteresowanie i powrót do leku pochodzenia roślinnego. W Polsce na wielu uniwersytetach i na uniwersytetach medycznych funkcjonują jednostki badawcze odnoszące liczne sukcesy w zakresie biotechnologii roślin.

Głównym celem konferencji było poszerzenie wiadomości z zakresu zastosowania technik biotechnologicznych do intensyfikacji wytwarzania metabolitów wtórnych w roślinnych kulturach in vitro oraz dyskusja nad nowoczesnymi trendami wykorzystania roślinnych kultur in vitro. Podczas konferencji prezentowane były wyniki badań naukowych przez zaproszonych naukowców, w tym badaczy Wydziału Farmaceutycznego mających wybitne osiągnięcia w tym zakresie. Udział w konferencji przyczynił się do wymiany doświadczeń oraz do podjęcia współpracy lub też jej kontynuacji między krajowymi ośrodkami badawczymi.

W spotkaniu wzięli udział także młodzi naukowcy – z myślą o nich w programie umieszczono sesję dla doktorantów i studentów z kół naukowych.

Ważną, dla środowiska farmaceutycznego oraz pracowników Wydziału Farmaceutycznego, częścią konferencji było uroczyste nadanie pracowni mikroskopowej imienia prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. W pracowni tej odbywają się zajęcia z dwóch przedmiotów biologii i botaniki farmaceutycznej oraz zajęcia z farmakognozji. Nadając pracowni dydaktycznej imię profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej uhonorowano pamięć, o wspaniałym nauczycielu akademickim mającym zawsze na względzie rozwój i dobro studentów.

Nowatorski dorobek naukowy prof. Furmanowej obejmuje około 200 pozycji, głównie o charakterze fitochemicznym i biotechnologicznym, z czego większość została opublikowana w czasopismach o zasięgu światowym. Dorobek ten, stanowiący pokłosie  50 lat pracy, wniósł istotny wkład w rozwój nauk farmaceutycznych w Polsce i na świecie. Tematyka prac badawczych, w pierwszym okresie działalności naukowej prof. Furmanowej, dotyczyła historii botaniki, cytologii roślin i ich klasyfikacji metodą taksonomii numerycznej. Następnie głównym kierunkiem badań naukowych stały się kultury tkankowe in vitro i biotechnologia roślin. Prof. Mirosława Furmanowa była organizatorką kilku konferencji naukowych zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Jako pierwsza w Polsce, wprowadziła na Wydział Farmaceutyczny w Warszawie nowoczesny wówczas kierunek badań kultury tkankowe in vitro, a następnie biotechnologię roślin leczniczych. Poza pracą naukową i dydaktyczną prof. Mirosława Furmanowa była bardzo zaangażowana w działalność organizacyjną na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni oraz Towarzystw Naukowych. W latach 1972-1981 sprawowała funkcję Prodziekana ds. dydaktyczno-wychowawczych, a następnie w latach 1981-1987 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni. Profesor Mirosława Furmanowa była niezrównanym promotorem badań w zakresie biotechnologii roślin leczniczych. Zapisała się w pamięci jako człowiek, o wielkiej wiedzy, szlachetny i nieprzeciętny. Potrafiła każdemu zaszczepić cząstkę swojej pasji naukowej i jednocześnie z ogromną życzliwością pomagała innym w rozwoju naukowym.

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM