Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego

8 kwietnia w sali Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Carroll-Porczyńskich odbyła się uroczysta promocja magistrów farmacji oraz magistrów analityki medycznej, doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplomatorium zaszczycił swoją obecnością Rektor prof. Mirosław Wielgoś.
8 kwietnia w sali Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Carroll-Porczyńskich odbyła się uroczysta promocja magistrów farmacji oraz magistrów analityki medycznej, doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplomatorium zaszczycił swoją obecnością Rektor prof. Mirosław Wielgoś. 

Gospodarzem wydarzenia był Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński. Władze rektorskie reprezentowali: JM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji dr hab. Wojciech Braksator. Władze dziekańskie WF reprezentowali: Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych dr hab. Joanna Kolmas, Prodziekan ds. Nauki dr hab. Marcin Sobczak, Kierownik Studium Doktoranckiego WF prof. Dorota Maciejewska. Przybyli także: Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Kwestor mgr Jolanta Ilków, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej i wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak, Mariola Kostewicz – zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Stefaniuk, dr hab. Iwona Arabas – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji prof. Mieczysław Szostek, prezes Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM Małgorzata Pawłowska, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów WF Andrzej Patyra.

Dziekan prof. Piotr Wroczyński, witając promowanych, gości, Radę Wydziału i wszystkich zgromadzonych, podkreślił, że każda uroczystość wręczania dyplomów magistrom, doktorantom i habilitantom świadczy o sukcesie Uczelni zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym. Zauważył, że aspekty krzewienia wiedzy oraz możliwości prowadzenia działalności naukowej, czyli dwie podstawowe funkcje uniwersytetu, w pełni objawiają się podczas uroczystych promocji. „Nie ma kształcenia bez uczestnictwa w nauce. Obszary kształcenia się i zdobywania stopni naukowych są ze sobą ściśle związane” – mówił Dziekan. Zwrócił także uwagę, że jednym z działań Wydziału Farmaceutycznego świadczącym o docenianiu aspektu naukowego w trakcie kształcenia uniwersyteckiego było przekształcenie Konkursu Prac Magisterskich w wydarzenie o randze konferencji naukowej.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś, gratulując zdobycia dyplomu ukończenia studiów wyższych, powiedział, że dla 142 nowych magistrów farmacji oraz 27 tegorocznych absolwentów analityki medycznej dyplomatorium stanowi symboliczne zakończenie rozdziału naznaczonego mozolnym zdobywaniem wiedzy uniwersyteckiej, ale z drugiej strony pełnego studenckiej beztroski. Natomiast rozpoczęcie życia zawodowego będzie wiązało się z przyjęciem odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz za pacjenta. Rektor zwrócił się także do 10 osób odbierających dyplom doktora nauk farmaceutycznych oraz 8 nowych doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych, gratulując za poświęcenie, trud i wytrwałość w dążeniu do sukcesów naukowych.

Przemówienie wygłosiła również Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych dr hab. Joanna Kolmas. Wyraziła nadzieję, że czas spędzony w Uczelni upłynął nie tylko na zdobywaniu wiedzy i zaliczaniu egzaminów, ale także nawiązywaniu trwałych przyjaźni. Zachęcała absolwentów do dalszego kształcenia się poprzez studia doktoranckie, kursy i szkolenia organizowane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Ślubowanie od magistrów analityki medycznej odebrała prof. Grażyna Nowicka, natomiast dr hab. Joanna Kolmas – od magistrów farmacji. Medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymały mgr Żaneta Słyk z kierunku farmacja (średnia z całości studiów: 4,83) oraz mgr Joanna Miałkos z kierunku analityka medyczna (średnia z całości studiów: 4,82). Ponadto mgr Weronice Bystrzyckiej z kierunku analityka medyczna oraz mgr Sandrze Sieczkowskiej wręczono Złote Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM. Ślubowanie od doktorów i doktorów habilitowanych odebrał Dziekan prof. Piotr Wroczyński.

Po wręczeniu dyplomów okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej i wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Stefaniuk, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr hab. Iwona Arabas oraz przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów WF Andrzej Patyra.

W imieniu doktorów i doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. Grażyna Sygitowicz, a w imieniu absolwentów mgr Marcin Stalony, który, po skończonym przemówieniu, otrzymał specjalny upominek będący podziękowaniem za wszechstronną działalność samorządową w okresie studiów.

Zwieńczeniem uroczystej promocji były koncert Kwartetu Reprezentacyjnego Orkiestry Kameralnej WUM w składzie: Elżbieta Sandel (I skrzypce) – studentka V roku Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wioletta Adamska (II skrzypce) – studentka I roku kierunku farmacja WUM, Michał Budzikowski (altówka) – student I roku I Wydziału Lekarskiego WUM, Bartosz Kózka (wiolonczela) – doktorant I roku studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym WUM.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe WUM

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM