Finał 7 konkursu na najlepsze prace magisterskie studentów analityki medycznej

16 marca br. rozstrzygnięto VII Konkurs Prac Magisterskich Analityki Medycznej wykonanych w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
16 marca br. rozstrzygnięto VII Konkurs Prac Magisterskich Analityki Medycznej wykonanych w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Celem organizowanego corocznie Konkursu jest nagrodzenie najlepszych prac oraz promowanie młodych, uzdolnionych studentów.

Konkurs miał charakter dwuetapowy. W pierwszym z nich, na podstawie ocen  prac przyznanych przez Zespoły Recenzentów, zostali wyłonieni Finaliści, natomiast w drugim etapie, po zsumowaniu punktów za Sesję Plakatową i Referatową, Laureaci.

Sesję finałową zaszczycili swoją obecnością: Prodziekan ds. studenckich I Wydziału Lekarskiego - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego  WNoZ - dr hab. Joanna Gotlib,  Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. Piotr Luliński, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. Marcin Sobczak oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej – dr Marta Faryna,  Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej - dr Hanna Zborowska.

Uroczystego otwarcia Gali finałowej Konkursu dokonał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  - prof. Piotr Wroczyński. Zwracając się do uczestników Konferencji, zwrócił uwagę na wysoki poziom prezentowanych prac.

W programie Konferencji znalazł się wykład pt. „Układ immunologiczny a nowotwór: od bezwzględnej wrogości do wymuszonej przyjaźni” wygłoszony przez  dr. Mirosława Szczepańskiego.

W trakcie Gali uhonorowano prof. Dariusza Sitkiewicza, który obchodzi 50-lecie pracy naukowej.

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I nagrodę Katarzynie Ozdarskiej za pracę pt.:

„Synteza bisarylosulfonylohydrazydów jako inhibitorów deacetylaz histonów”

II nagrodę Weronice Bystrzyckiej za pracę pt.:

„Wpływ wybranych antybiotyków na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs”)

III nagrodę Agacie Raniszewskiej za pracę pt.:

„Charakterystyka mutacji w genie receptora LDL u polskich pacjentów dotkniętych hipercholesterolemią rodzinną”

Dalsze miejsca zajęły:

IV - Monika Lipiec za pracę pt:  „Wpływ hipoksji na proliferację i potencjał przerzutowy raka nerki”

V - Sandra Sieczkowska za pracę pt: „Wpływ bakterii izolowanych z krwi obwodowej pacjentów z posocznicą na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) przez prawidłowe neutrofile”

VI - Paweł Leszczyński za pracę pt: „Ocena przydatności nowego drobnocząsteczkowego inhibitora izomerazy mostków disiarczkowych w terapii ostrej białaczki szpikowej w modelu in vitro”

 

Zdjęcia: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM