Finał konkursu na najlepsze prace magisterskie studentów farmacji

15 marca br. wyłoniono zwycięzców 53 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
15 marca br. wyłoniono zwycięzców 53 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Konkurs Prac Magisterskich organizowany jest corocznie dla studentów, którzy obronili pracę magisterską. Jego celem jest nagrodzenie najlepszych prac oraz promowanie młodych, uzdolnionych farmaceutów.

W tegorocznym Konkursie wzięło udział 26 studentów. Zgodnie z regulaminem, rywalizacja miała charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, na podstawie ocen  prac przyznanych przez Zespóły Recenzentów, zostali wyłonieni Finaliści Konkursu, natomiast w drugim etapie, po zsumowaniu punktów za Sesję Plakatową i Referatową Laureaci Konkursu. Wszystkie oceniane prace zakwalifikowano do następujących grup tematycznych: analiza leków i bioanaliza, analiza przedkliniczna i kliniczna, farmacja apteczna, lek pochodzenia naturalnego, synteza leków oraz Varia.

Sesję finałową zaszczycili swoją obecnością: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego na czele z prof. Piotrem Wroczyńskim oraz zaproszeni goście: prof. Bożenna Gutkowska - Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr Włodzimierz Hudemowicz z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, mgr Wanda Malinowska - Zastępca Redaktor Naczelnej Gazety Farmaceutycznej i sponsorzy.

Uroczystego otwarcia Gali finałowej Konkursu dokonał Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju WF - dr hab. Piotr Luliński. Zwracając się do uczestników wydarzenia, wyraził zadowolenie z faktu, że na przestrzeni ostatnich lat, zgłaszane prace obejmują swoim zakresem tematycznym najnowsze i najbardziej aktualne zagadnienia z obszaru nauk farmaceutycznych. Mają także istotny wpływ na rozwój naukowy zakładów i katedr, znajdując tym samym odzwierciedlenie w dorobku naukowym Wydziału.

Na wyjątkowość inicjatywy jaką jest Konkurs Prac Magisterskich zwrócił także uwagę Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński. W swoim wystąpieniu wspomniał również o staraniach Władz Wydziału mających na celu ciągłe podnoszenie poziomu Konkursu. Życzył także udanych prezentacji i satysfakcji z wykonanej pracy.

W dalszej części uroczystości, którą poprowadzili studentka Agata Jaworska i przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów – Andrzej Patyra laureaci zaprezentowali założenia oraz wyniki swoich prac w postaci prezentacji multimedialnych.

W programie wydarzenia znalazły się także dwa wykłady, które wygłosili dr hab. Joanna Stefańska z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej (Super bakterie – wyzwania współczesnej farmacji) oraz dr Dariusz M. Pisklak z Zakładu Chemii Fizycznej (Zastosowanie Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w badaniach farmaceutycznych).

Po wysłuchaniu wystąpień ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w tajnym głosowaniu, na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w sesjach plakatowej i referatowej, przyznało:

I nagrodę Klaudii Wojcieskiej za pracę pt.:

Aktywność tiolaktonazy w surowicy krwi u pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego w życiu zawału serca z uniesieniem odcinka ST

II nagrodę Urszuli Luchowskiej za pracę pt.:

Poliestrowe koniugaty fluorochinolonów i bisfosfonianów - synteza i analiza strukturalna

III nagrodę Alicji Sztokfisz za pracę pt.:

Badanie efektów zablokowania kaskady kinaz MEK na działanie przeciwnowotworowe trzech różnych inhibitorów proteasomu

Dalsze miejsca zajęły:

IV Martyna Katarzyna Gawryjołek za pracę pt.:

Wpływ diety wzbogaconej w sprzężone trieny kwasu linolenowego na zawartość prostaglandyny E2 w wątrobie szczurów w stanie fizjologicznym .

V Alicja Bieńkowska za pracę pt.:

MikroRNA jako potencjalny czynnik wpływający na efektywność transdukcji z udziałem rAAV

Na zakończenie Finału Władze Dziekańskie i Przedstawiciele Sponsorów: Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Gazety Farmaceutycznej, Gedeon Richter Polska Sp. z o. o., IRS Sp. z o.o., „Herbapol-Lublin” S.A, Dr Irena Eris Sp. z o.o., MSD Polska Sp. z o.o., farmacja.net sp. z o.o., EBS Education for Business & Science wręczyli laureatom nagrody, zaś uczestnikom konkursu dyplomy.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM