Otwarcie nowej Pracowni Ćwiczeń Laboratoryjnych z Biochemii dla studentów II Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego

W piątek, 17 lutego 2017 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej odbyło się otwarcie Pracowni Ćwiczeń Laboratoryjnych z Biochemii zorganizowanej i prowadzonej w ramach współpracy Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, kierowanej przez prof. Grażynę Nowicką i Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego WUM, kierowanego przez dr. hab. Piotra Tomaszewskiego.
W piątek, 17 lutego 2017 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej odbyło się otwarcie Pracowni Ćwiczeń Laboratoryjnych z Biochemii zorganizowanej i prowadzonej w ramach współpracy Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, kierowanej przez prof. Grażynę Nowicką i Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego WUM, kierowanego przez dr. hab. Piotra Tomaszewskiego.

Uroczystość rozpoczął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, który przywitał przedstawicieli Władz Uczelni oraz zaproszonych Gości. Dziekan podziękował wszystkim za wkład w realizację przedsięwzięcia. Szczególne słowa wdzięczności skierował w stronę Kanclerz Uczelni – Małgorzaty Rejnik. Jednocześnie wyraził radość z faktu, iż otwarcie Pracowni wpisuje się w koncepcję tworzenia płaszczyzn współpracy pomiędzy wydziałami Uczelni. Następnie głos zabrał Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, który również wyraził zadowolenie z realizacji projektu oraz stworzenia ponadwydziałowej struktury. Obaj Dziekani wręczyli Kanclerz pismo z podziękowaniem za trud i pomoc włożone w powstanie Pracowni. Symbolicznym gestem było podarowanie przez Dziekana – prof. Piotra Wroczyńskiego Dziekanowi – prof. Markowi Kuchowi moździerza farmaceutycznego do „ucierania” jak najlepszej współpracy pomiędzy obiema jednostkami.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło, Kanclerz – mgr Małgorzata Rejnik, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński oraz Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej – prof. Grażyna Nowicka.

Dzięki porozumieniu pomiędzy Wydziałami możliwe było przeniesienie kształcenia studentów II WL WUM z zakresu biochemii z wynajmowanej dotychczas przestrzeni Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego do pomieszczeń Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Oddana do użytku nowoczesna pracownia ćwiczeń laboratoryjnych z biochemii z przyległymi pracowniami metod rozdzielczych oraz pomieszczeniami przystosowanymi do pracy nauczycieli akademickich stanowią nową jakość w organizacji i realizacji kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, dając podstawy do integracji środowiskowej studentów obu Wydziałów, przy zachowaniu niezbędnego zróżnicowania kształcenia kierunkowego.

Magdalena Wilk
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM