Ogłoszenia dla studentów

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 stycznia 2021 r.


Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w egzaminach przeprowadzanych w pomieszczeniach WUM w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Zalecenia dotyczące przeprowadzania egzaminów pisemnych i testowych w sposób tradycyjny na terenie Uczelni:
 
1.    Egzaminy pisemne i testowe mogą być przeprowadzone w formie stacjonarnej w pomieszczeniach Uczelni pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa;
2.    Egzamin musi odbywać się w sali o odpowiednim metrażu, przy zachowaniu odpowiednich odległości między poszczególnymi uczestnikami egzaminu oraz pomiędzy zdającymi i prowadzącymi egzamin (minimum 1,5 metra) oraz przy zachowaniu wymogu, aby w danym pomieszczeniu przebywała liczba osób nieprzekraczająca wskazaną w informacji na drzwiach sali;
3.    W salach należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować;
4.    Sale egzaminacyjne należy otwierać odpowiednio wcześniej, aby ograniczyć możliwość gromadzenia się osób podczas wchodzenia do sal;
5.    Studenci oczekujący na wejście do sali egzaminacyjnej są zobowiązani zachować bezpieczną odległość od siebie - minimum 1,5 m;
6.    Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się na podstawie przedstawionej do wglądu   legitymacji studenckiej lub innego dokumentu ze zdjęciem;
7.    Wchodzenie do sali egzaminacyjnej i zajmowanie miejsc oraz opuszczanie sali po zakończeniu egzaminu powinno odbywać się pojedynczo;
8.    Należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem egzaminu i wejściem na salę, w której odbywa się egzamin oraz po ich opuszczeniu; prowadzący egzamin, nauczyciele wspomagający oraz studenci muszą mieć zakryte usta i nos (maska twarzowa) podczas całego egzaminu;
9.    Zaleca się, aby arkusze egzaminacyjne zostały rozłożone na stołach egzaminacyjnych przed wejściem studentów na salę; 
10.    Karty odpowiedzi są natomiast wręczone podczas weryfikacji tożsamości studenta; podczas której studenci oddają wypełnione i podpisane oświadczenie egzaminacyjne zgodne z datą egzaminu;
11.    Zaleca się, aby prace egzaminacyjne były zbierane do pojemnika, a następnie poddane kwarantannie; 
12.    Należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy kolejnymi egzaminami odbywającymi się w tej samej sali, tak aby umożliwić jej prawidłowe wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję.  
 
II. Zasady uczestnictwa studentów w pisemnych i testowych egzaminach przeprowadzanych w sposób tradycyjny na terenie Uczelni:

1.    W egzaminie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (wypełnione ankieta epidemiczna);
2.    W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
3.    Osoby, które nie mogą wziąć udziału w egzaminie z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 są zobowiązane do wcześniejszego powiadomienia prowadzącego drogą telefoniczną lub mailową; dla osób tych termin i forma egzaminu zostaną wyznaczone indywidualnie przez kierownika jednostki;
4.    Studenci przystępujący do egzaminu nie mogą wnosić na salę, w której odbywa się egzamin zbędnych rzeczy, w tym toreb, książek, telefonów komórkowych, jedzenia i napojów itp.;
5.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.;
6.    Zdający studenci są zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony osobistej; osoby bez maski twarzowej nie będą wpuszczone na salę egzaminacyjną;
7.    Na egzamin należy stawić się z wyprzedzeniem, o czasie przyjścia decyduje kierownik egzaminu;  
8.    Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos za pomocą masek twarzowych;
9.    Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, z przygotowaną do wglądu legitymacją studencką, w celu weryfikacji tożsamości studenta.


Treść komunikatu w pliku PDF - 193 kb

Informacja dotycząca możliwości wejścia do budynku Centrum Dydaktycznego w okresie sesji


W związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, od 01 lutego 2021 r. w budynku Centrum Dydaktyczne WUM  dla Studentów zostanie udostępnione wyłącznie wejście do obiektu , od strony Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, prowadzące  bezpośrednio do szatni obiektu. Wejście główne do budynku dostępne będzie jedynie dla osób szczepiących się oraz pracowników WUM

Rekrutacja do Collegium Invisible

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację 2020/2021. W naborze mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 28 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/harmonogram-rekrutacji

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisible zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane przez Stowarzyszenie programy, oparte na pomyśle Piramidy Wiedzy, mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.
 

Szczepienia dla studentów

Szanowni  Studenci,

w związku z rozpoczęciem od 11 stycznia br. szczepień studentów uprzejmie informujemy, że każdy student, który zgłosił chęć przystąpienia do szczepienia zostanie powiadomiony przez dziekanat o terminie i miejscu szczepienia zgodnie z utworzonym harmonogramem szczepień.

Każdy student powinien zgłosić się do wyznaczonego punktu szczepień z:

1.    Dokumentem tożsamości 

2.    wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja word - 43 KB) 
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja PDF - 201 KB) 

3.    wypełnionym „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja word - 65 KB) 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja PDF - 208 KB) 

 W przypadku osób, które przystąpiły już do szczepienia w innym miejscu, uprzejmie prosimy o informację zwrotną  do właściwego dziekanatu.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

Printer Friendly, PDF & Email