Ogłoszenia dla studentów

mWUM - aplikacja mobilna dla studentów WUM

Zapraszamy wszystkich studentów do ściągnięcia aplikacji mWUM

Aplikacja to idealne i wygodne rozwiązanie pozwalające na szybkie dotarcie do bieżących informacji i ważnych linków związanych z WUM.

To również narzędzie umożliwiające proste i bezpośrednie zarządzenie własnym tokiem studiów. Aplikacja dostępna jest w języku polskim i języku angielskim.

Aplikacja jest darmowa, dostępna na wszystkie urządzenia z systemem Android oraz iOS, możliwa do pobrania przez Google Play albo App Store.
 

"Google Play_ikona"

 

"App Store_ikona"

 

Aplikacja mobilna Kolei Mazowieckich

Aplikacja umożliwia zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Daje nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji. Za jej pomocą można kupić bilet nie tylko dla siebie, ale także innych osób. Aplikacja daje też możliwość skorzystania z płatności Twisto. Jest to płatność odroczona do 30 dni, którą następnie podróżny może uregulować w całości albo rozłożyć na raty.

Aplikacja mobilna KM jest kompatybilna z IKM. Zastosowany został mechanizm wspólnego logowania do aplikacji mobilnej i strony www.bilety.mazowieckie.com.pl
Aplikacja do ściągnięcia w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą „Koleje Mazowieckie – KM”.

Więcej informacji

Informacja dot. kredytów na studia medyczne dla studentów kierunku lekarskiego

1 kwietnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne.

Rozporządzenie określa między innymi:

  1. terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne,
  2. terminy przekazywania i zakres informacji, o których mowa w art. 103e,
  3. termin zawarcia umowy kredytu na studia medyczne,
  4. niezbędne elementy umowy kredytu na studia medyczne,
  5. tryb wypłaty i spłaty kredytu na studia medyczne,
  6. sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
  7. wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
  8. sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom.

Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne oraz Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232).

Ustawa wprowadza m.in. możliwość uzyskania kredytów na studia medyczne przez studentów odbywających kształcenie na studiach na kierunku lekarskim, prowadzonych na warunkach odpłatności, w języku polskim, w uczelniach publicznych i niepublicznych.

W wyniku wejścia w życie ww. regulacji wsparciem finansowym z budżetu państwa zostaną objęci ww. studenci (studia odpłatne w języku polskim na kierunku lekarskim) począwszy od roku akademickiego 2021/2022 tj. studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022, a także studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (studenci kontynuujący kształcenie).

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Kredytowanie studiów, odbywało się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Ww. kredyt będzie miał preferencyjny charakter przejawiający się, m.in.: niskim oprocentowaniem, możliwością wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwością obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Całkowite umorzenie kredytu na studia medyczne możliwe będzie pod warunkiem spełnienia dwóch warunków łącznie:

  1. odpracowania przez lekarza studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym, czyli NFZ);
  2. uzyskania tytułu specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Po spełnieniu ww. warunków kredyt będzie umarzany decyzją Ministra Zdrowia.
 

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

Ministerstwo Zdrowia zachęca studentów do zapoznania się programem „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”. 

Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych takich jak pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo
medyczne. Program przewiduje również dodatkowe działania mające zachęcić absolwentów tych kierunków studiów do podjęcia i kontynuowania pracy w zawodzie.

Z przewidzianego w programie wsparcia będą mogli skorzystać studenci oraz absolwenci uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki kształcących na wybranych kierunkach medycznych.

Informacja o programie 
 

Identyfikator studencki do samodzielnej edycji

W aplikacji Wirtualny Dziekanat udostępniony został wzór identyfikatora studenckiego do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania.
Plik dostosowany jest do edycji na komputerach w programach obsługujących pliki pdf. 
Po pobraniu do szablonu należy wstawić swoje zdjęcie w formacie legitymacyjnym oraz wpisać dane osobowe i kierunek studiów.

Identyfikator

Instrukcja 

Anonimowy czat wsparcia studenckiego/ Anonymus student-support chat

Anonimowy czat wsparcia studenckiego - co to?
Bezpieczna, nieoceniająca, poufna i ANONIMOWA przestrzeń do rozmowy ze studentem_ką WUM-wolontariuszką_em o wszelkich sprawach, którymi chcesz się podzielić.
Praca wolontariuszy jest nadzorowana przez dr Magdalenę Łazarewicz prowadzącą UCS i PSYCHE.
O czym rozmawiać?
O wszystkim o czym tylko chcesz! Nie ma zbyt mało ważnych i błahych kwestii.
Jak to działa?
Napisz do nas wiadomość przez czat dostępny na stronie www. W ciągu kilku dni wolontariusze odezwą się i umówią się na dogodny dla wszystkich termin.

Anonymus student-support chat - what is it?
A safe, non-judgmental, confidential and anonymus space to talk with a WUM students volunteers about any issues you want to share.
Volunteers are carefully selected by dr Magdalena Łazarewicz, the head of UCS and PSYCHE supervisor
What we can talk about?
About anything you want to talk about! There are no unimportant or trivial issues.
How does it work?
You can write through PSYCHE website. The volunteers can arrange a specific time for you. Just write via the chat and they wiII work something out.