Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Komisja Europejska (KE) określiła w 2005 roku w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zasady mające na celu wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej, zapewnienia naukowcom stabilnych warunków pracy i etycznego środowiska pracy.

HRS4R – to Strategia mająca pomóc Instytucjom w skutecznej implementacji zasad Karty i Kodeksu.

Udział w Strategii to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE. Celem tego procesu jest stałe doskonalenie Instytucji i praca nad postulatami Karty i Kodeksu.

Instytucje, które skutecznie wdrażają te zasady zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Researchers".


HR Excellence in Research - Obecnie

Posiadanie tytułu "HR Excellence in Research", zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest punktowane w procesie oceny działalności naukowej jednostek.

Ponadto, stosowanie zasad określonych w Karcie i Kodeksie pomaga Uczelni stać się bardziej konkurencyjnym pracodawcą dla osób pragnących rozwijać karierę naukową.
Otwarta i transparentna polityka rekrutacji jest kluczowym elementem HRS4R.

Dlatego we wrześniu b.r. Jego Magnificencja Rektor wprowadził nową Politykę rekrutacji pracowników WUM, spójną z zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych a także dostosowaną do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem Polityki rekrutacji jest stosowanie otwartych, efektywnych i przejrzystych procedur rekrutacji, które zapewnią wsparcie kandydatom i są dostosowane do oferowanego stanowiska, a w przypadku rekrutacji na stanowiska pracowników naukowych są możliwe do porównania na poziomie międzynarodowym.

Kolejnym etapem prac związanych z utrzymaniem prawa do posługiwania się znakiem "HR Excellence in Research” będzie analiza uwag przekazanych przez Komisje Europejską i przygotowanie do audytu zewnętrznego, który przeprowadzą przedstawiciele Komisji Europejskiej.


HR Excellence in Research - Początki

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako pierwsza uczelnia medyczna w Polsce, uzyskał w czerwcu 2016 r. prawo do posługiwania się znakiem Human Resources Excellence in Research.

Nasza Uczelnia wdrożyła zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i zobowiązała się do ich stosowania w celu zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców.  
              
Proces implementacji tych zasad rozpoczął się pod koniec kwietnia 2015 r., kiedy to Warszawski Uniwersytet Medyczny przedstawił Komisji Europejskiej deklarację wprowadzenia zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.
Prace, związane z wdrożeniem tych zasad, zrealizował 11-sto osobowy zespół składający się z pracowników naukowych z wszystkich wydziałów, doktorantów i administracji, pod przewodnictwem władz rektorskich Uczelni kadencji 2012-2016.

Komisja Europejska uznała nasze działania za odpowiednie i skuteczne, przyznając nam prawo do posługiwania się prestiżowym logiem "HR Excellence in Research".
W czerwcu 2018 roku WUM wkroczył w kolejną fazę Strategii, którą była samoocena działań doskonalących wyznaczonych w 2016 roku.

Prace związane z przeprowadzeniem analizy wewnętrznej zrealizował Uczelniany Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych powołany Zarządzeniem Rektora, prof. dra hab. Mirosława Wielgosia w dniu 28.02.2018 roku.

Efekty analizy zostały przesyłane do Komisji Europejskiej, która oceniła jakość przeprowadzonych prac i jesienią tego roku wskazała nam kierunek kolejnych działań.

 


Polityka rekrutacyjna WUM_plik pdf 716 KB

Ocena wewnętrzna - Internal Review_plik pdf 630 KB

Strategia rozwoju kadry_plik pdf_1,0 MB

List Gratulacyjny Wiceministra Zdrowia - Jarosława Pinkasa z okazji przyznania Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu prawa posługiwania się logiem Human Resources Excellence in Research_plik pdf 65,8 KB

Deklaracja przystąpienia_plik pdf 57,7 KB

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 17 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych_plik pdf 118KB

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych_plik pdf 36,2 KB

Europejska Karta Naukowca_Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych_plik pdf 867 KB

Więcej informacji na temat tytułu „HR Excellence in Research”